Advertisement

Bat'ko Velyky Lug (Батько Великий Луг) (Transliteration)

Advertisement
Ukrainian

Bat'ko Velyky Lug (Батько Великий Луг)

Як повіє буйний вітер над твоєю головою,
Осідлай же коня вороного, в дорогу час,
Тільки курява здійметься битим шляхом за тобою,
Озирнися в останній раз,
Як повіє буйний вітер над твоєю головою,
Буде поруч з тобою твій друг,
За порогами, козаче, ти не будеш сиротою,
Прийме Батько Великий Луг.
Батько Великий Луг!
 
І нічого в цьому світі не шкодуй собі, козаче,
Бо життя молоде коротке, як літня ніч,
Як поляжеш в чистім полі, то ніхто і не заплаче,
Бо не плаче за синами Січ,
Як закряче чорний ворон над твоєю головою,
Вкриє очі китайкою друг,
І холодною землею, і зеленою травою
Вкриє Батько Великий Луг.
Батько Великий Луг!
 
Бо така козацька доля – воювати до загину,
Кожен сам обирає в житті єдиний свій шлях,
Ти – не той, хто все прощає, і не той, хто горбить спину,
Ти – у полі вільний козак!
Як повіє буйний вітер над твоєю головою,
Вже не вирветься ворог із рук,
Ти нікого не боїшся, бо у тебе за спиною –
Мати Січ і Великий Луг.
Батько Великий Луг!
 
Submitted by sandring on Tue, 05/06/2018 - 06:56
Align paragraphs
Transliteration

Bat'ko Velykyi Lugh!

Yak poviye buinyi viter nad tvoyeyu gholovoyu,
Osidlai zhe konya voronogho, v doroghu chas,
Til'ky kuryava zdiymet'sya bytym shlyakhom za toboyu,
Ozyrnysya v ostanniy raz,
yak poviye buinyi viter nad tvoyeyu gholovoyu,
Bude poruch z toboyu tviy drugh,
Za poroghamy, kozache, ty ne budesh syrotoyu,
Pryime Bat'ko Velykyi Lugh.
Bat'ko Velykyi Lugh!
 
I nichogho v tsyomu sviti ne shkodui sobi, kozache,
Bo zhyttya molode korotke, yak litnya nich,
Yak polyazhesh v chystim poli, to nikhto i ne zaplache,
Bo ne plache za synamy Sich,
yak zakryache chornyi voron nad tvoyeyu gholovoyu,
Vkryye ochi kytaikoyu drugh,
I kholodnoyu zemleyu, i zelenoyu travoyu
Vkryye Bat'ko Velykyi Lugh.
Bat'ko Velykyi Lugh!
 
Bo taka kozacyka dolya – voyuvaty do zaghynu,
Kozhen sam obyraye v zhytti yedynyi sviy shlyakh,
Ty – ne toy, khto vse proshchaye, i ne toy, khto ghorbyt' spynu,
Ty – u poli vil'nyi kozak!
yak poviye buinyi viter nad tvoyeyu gholovoyu,
Vzhe ne vyrvetysya vorogh iz ruk,
Ty nikogho ne boyishsya, bo u tebe za spynoyu –
Maty Sich i Velykyi Lugh.
Bat'ko Velykyi Lugh!
 
Please don't hesitate to correct me, especially if the translation language is your native language.
With Best Regards,
© Alexander Laskavtsev
Submitted by Alexander Laskavtsev on Tue, 17/07/2018 - 07:42
Added in reply to request by sandring
More translations of "Bat'ko Velyky Lug ..."
TransliterationAlexander Laskavtsev
Collections with "Bat'ko Velyky Lug ..."
See also
Comments