به روی آب (Be ruye aab) (Transliteration)

به روی آب

ببار
ای ابر نا به کار
یه حرف نو بیار
از ورای من
 
که بامش نیست و
دانش نیست این مرغ گر
یه حس نو بیار
از ورای تن
 
برچین خانه را
بلرزان پایه هایش را
 
بیار
یه روز خوش بیار
آن خم گیسوان گر دست مرا رسد
خیالش نیست، پروایش نیست این پیر دهر
چه باک از انتها یا نفرین شهر
 
خانه ای به روی آب
ساختیم به امتداد این درد
هویت به یک تقاب
باختیم به عرض و طول این شب
این شب
 
بپیچ
نسخه نو بپیچ
که قفل ماجرا
دست تو را طاب کند
 
که این فربه گربه را یک شهر موشان بس نیست
نبرد اشتها از لیوان زهر
که با هم
 
خانه ای به روی آب
ساختیم به امتداد این درد
هویت به یک تقاب
باختیم به عرض و طول این شب
این شب
 
نهیب آسمان
تگرگ بی امان به جانم زد
به جانم زد
ترس از ارتفاع
چو تیرِ کمان به بالم زد
به بالم زد
 
خانه ای به روی آب
ساختیم به امتداد این درد
 
خانه ای به روی آب
ساختیم به امتداد این درد
هویت به یک تقاب
باختیم به عرض و طول این شب
این شب
 
ببار
 
Submitted by llovpu.strioldrllovpu.strioldr on Fri, 29/01/2021 - 09:38
Last edited by llovpu.strioldrllovpu.strioldr on Wed, 18/08/2021 - 10:07
Transliteration
Align paragraphs

Be ruye âb

Bebâr
Ey abre nâ be kâr
Ye harfe no biâr
Az varâye man
 
Ke bâmeš nist o
Dâneš nist in morqe gar
Ye hesse no biâr
Az varâye tan
 
Barčin xâne râ
Belarzân pâyehâyeš râ
 
Biâr
Ye ruze xoš biâr
Ân xame gesuân gar daste marâ resad
Xiâleš nist, parvâneš nist in pire dahr
Če bâk az entehâ yâ nefrine šahr
 
Xânei be ruye âb
Sâxtim be emtedâde in dard
Hoviyyat be yek neqâb
Bâxtim be arz o tule in šab
In šab
 
Bepič
Nasxeye no bepič
Ke qofle mâjarâ
Daste to râ talab konad
 
Ke in farbe gorbe râ yek šahre mušân bas nist
Naborad eštehâ az livâne zahr
Ke bâ ham
 
Xânei be ruye âb
Sâxtim be emtedâde in dard
Hoviyyat be yek neqâb
Bâxtim be arz o tule in šab
In šab
 
Nahibe âsemân
Tagarge bi amân be jânam zad
Be jânam zad
Tars az ertefâ
Čo tire kamân be bâlam zad
Be bâlam zad
 
Xânei be ruye âb
Sâxtim be emtedâde in dard
 
Xânei be ruye âb
Sâxtim be emtedâde in dard
Hoviyyat be yek neqâb
Bâxtim be arz o tule in šab
In šab
 
Bebâr
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by llovpu.strioldrllovpu.strioldr on Thu, 28/10/2021 - 08:50
Translations of "به روی آب (Be ruye ..."
Transliteration llovpu.strioldr
Please help to translate "به روی آب"
Idioms from "به روی آب"
Comments
Read about music throughout history