Bigger than Us (Luxembourgish translation)

Advertisements
English

Bigger than Us

Hear these words that I sing to you
I will make it clear, it’s me and you
We can have this love that we’ll never lose
It’s bigger than us
 
Take my hand and I’ll lead you home
Can you understand? You will never be alone
 
It’s bigger than us
It’s bigger than you and me
It’s bigger than us
It’s bigger than everything we see
‘Cause I can feel the universe
When I’m feeling you breathe
It’s bigger than us
And it’s bigger than you and me
It’s bigger
 
I won’t give up and I won’t let go
‘Cause this kind of love is gonna be our only hope
 
It’s bigger than us
It’s bigger than you and me
It’s bigger than us
It’s bigger than everything we see
‘Cause I can feel the universe
When I’m feeling you breathe
It’s bigger than us
And it’s bigger than you and me
It’s bigger
 
Bigger, bigger, bigger…
It’s bigger than
Bigger, bigger, bigger…
It’s bigger than
 
It’s bigger than us
It’s bigger than you and me
This kind of love
Is bigger than everything we see
 
So much bigger
 
It’s bigger than us
It’s bigger than you and me
It’s bigger than us
It’s bigger than everything we see
‘Cause I can feel the universe
When I’m feeling you breathe
It’s bigger than us
And it’s bigger than you and me
It’s bigger
 
Bigger, bigger, bigger…
It’s bigger than
Bigger, bigger, bigger…
It’s bigger than
It’s bigger
 
Submitted by IceyIcey on Thu, 24/01/2019 - 17:32
Last edited by IceyIcey on Wed, 13/02/2019 - 08:54
Align paragraphs
Luxembourgish translation

Méi grouss wéi eis

Lauschtere fir d'Wierder déi ech fir dech sangen
Ech maachen et kloer, et ass iwwer mech an dech
Mir kënnen dës Léift hunn, datt mir wäerten ni verléieren
Si ass méi grouss wéi eis
 
Huelt meng Hand an ech bréngen dech heem
Kanns de dat verstoen? Dir wäert ni eleng sinn
 
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi alles wat mer gesinn
Well ech den Universum fille kënnen
Wann ech fille wéi du otems
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss
 
Ech wäert net opginn an ech wäert net lassloossen
Well sou eng Léift ass eis eenzeg Hoffnung
 
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wíe alles wat mer gesinn
Well ech den Universum fille kënnen
Wann ech fille wéi du otems
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss
 
Méi grouss, méi grouss, méi grouss
Si ass méi grouss wéi
Méi grouss, méi grouss, méi grouss
Si ass méi grouss wéi
 
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Sou eng Léift
Ass méi grouss wéi alles wat mer gesinn
 
Sou vill méi grouss
 
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wíe alles wat mer gesinn
Well ech den Universum fille kënnen
Wann ech fille wéi du otems
Si ass méi grouss wéi eis
Si ass méi grouss wéi dir an mir
Si ass méi grouss
 
Méi grouss, méi grouss, méi grouss
Si ass méi grouss wéi
Méi grouss, méi grouss, méi grouss
Si ass méi grouss wéi
 
Submitted by BertBracBertBrac on Fri, 08/02/2019 - 22:59
Comments