Lyrics, similar to Noche De Paz

Josh Groban - Noche de Paz (Silent Night)

Translations

TranslationArtistTranslator
EnglishJosh GrobanMizzycool2
GreekJosh GrobancrimsonDyname