Anna German - Chłopcy malowani (Russian translation)

Polish

Chłopcy malowani

 
Wojenko, wojenko, groźna z ciebie pani,
Nie chcą iść za tobą, nie chcą iść za tobą.
Chłopcy malowani, wcale nie licz na nich!
 
Wielu cię poznało bliżej,
Wielu swą dotknęłaś ręką,
Wystawiłaś w polu krzyże,
Poznaczone łzą i męką,
Wystawiłaś w polu krzyże,
Poznaczone czyjąś łzą.
 
Tyś lasom zabrała ciszę,
Domom rodzinny spokój,
To z tobą czas trwogi przyszedł
Rytmem żołnierskich kroków!
 
Wojenko, wojenko, groźna z ciebie pani,
Nie chcą iść za tobą, nie chcą iść za tobą,
Chłopcy malowani, chłopcy malowani!
 
Pościnałaś pąki kwiatów,
Nim zdążyły się rozwinąć,
I zasiałaś w sercach matek
Trwały lęk o przyszłość synów,
I zasiałaś w sercach matek
Trwały nękający lęk.
 
By nigdy już nie musiały
Synów swych dać w ofierze!
By echem była przebrzmiałym
Ta dawna pieśń żołnierzy!
 
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą,
Chłopcy malowani, sami wybierani.
 
Wszyscy chcemy żyć i marzyć,
Niebem cieszyć się spokojnym,
Zatrzeć pamięć złych wydarzeń,
Wierzyć, że nie będzie wojny,
Zatrzeć pamięć złych wydarzeń,
Wierzyć, że nie wrócą już.
 
Lecz jeśli zagrozisz światu
Chcąc się z pokojem zmierzyć,
To w łunie czerwonych kwiatów
Znów zabrzmi pieśń żołnierzy!
 
Wojenko, wojenko, wojsko strzeże granic,
Pójdą w bój o Polskę, pójdą w bój o Polskę,
Chłopcy malowani, możesz liczyć na nich!
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 19/07/2014 - 17:56
Submitter's comments:

Musik by –S. Rembowski
Lyrics by – T. Filińska

Align paragraphs
Russian translation

Нарисованные мальчики

Versions: #1#2
Война, война, грозная с вас пани,
Не хотят идти за тобой, не хотят идти за тобой.
Нарисованные мальчики, не рассчитывай на них!
 
Многие тебя узнали ближе,
Многих коснулась своей рукой,
Выставила в поле кресты,
Обозначенные слезой и мукой,
Выставила в поле кресты,
Обозначенные чьей-то слезой,
 
Ты у лесов забрала тишину,
Домов семейный покой,
Это с тобой время тревоги пришло
Ритмом солдатских шагов!
 
Война, война, грозная с вас пани,
Не хотят идти за тобой, не хотят идти за тобой.
Нарисованные мальчики, нарисованные мальчики!
 
Разбила бутоны цветов,
Пока не успели разцвести,
И вселяла в сердца матерей
Постоянный страх за будущее сыновей,
И вселяла в сердца матерей
Прочный преследующий страх.
 
Чтобы никогда уже не пришлось
Сыновей своих отдавать в жертву!
Чтобы эхом была устаревшим
Эта давняя песнь солдат!
 
Война, война, что ты за пани,
Что за тобой идут, что за тобой идут,
Нарисованные мальчики, сами выбирают.
 
Мы все хотим жить и мечтать,
Небом наслаждаться мирной,
Затереть память плохих событий,
Верить, что войны не будет,
Затереть память плохих событий,
Верить, что не вернутся уже.
 
Но если угрожаешь миру
Желая с миром сталкиваться,
То в блеске красных цветов
Снова зазвучит песня солдат!
 
Война, война, армия охраняет границы,
Пойдут в бой за Польшу, пойдут в бой за Польшу,
Нарисованные мальчики, можешь рассчитывать на них!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 18:01
Author's comments:

Musik by –S. Rembowski
Lyrics by – T. Filińska

Comments