Advertisements

חורף (Winter) (Choref) (Transliteration)

  • Artist: Ivri Lider (עברי לידר)
  • Song: חורף (Winter) (Choref) 2 translations
  • Translations: English, Transliteration
Transliteration
A A

Choref

ve'az nihi'yeh ħoref
ha'alim hayerukim kvar tsehubim
ve'az nihi'yah ħoref
ħaverim hol'ħim, ħozrim
ve'az nigmar kaits, kvar lo yored el hasalon betaħtonim
nigmar kaits, ata mevin shehabdidut shelħa nish'eret mibefnim
 
ve'az nihi'yah ħoref, shehevi ito tshuka lemaħshirey ħashmal
ve'kama she'gavoha ve'kama she'namuħ, ani lo niv'hal
Niħ'nas el hamita bli lehorid b'gadim
kmo yeled shepaħad veba lishon im hahorim
ve'eizeh yofi, yoshvim mul haħalon ha'anaki
ze kmo mar'ah el toħ hamaħshavot sheli
 
ve'az nihi'yah ħoref, shehevi ito ashan lareħovot
ve'az nihi'yah ħoref, hevi li kama maħshavot al ahava
al anashim ve'al simħa
ve'kama she'ħashuv lizkor she'ha'yamim ovrim
ve'eizeh yofi, yoshvim mul haħalon ha'anaki
ze kmo mar'ah el toħ hamaħshavot sheli
kshe'niħ'nas el hamita bli lehorid b'gadim
ze kmo yeled shepaħad veba lishon im hahorim
ve'eizeh yofi, yoshvim mul haħalon ha'anaki
ze kmo mar'ah el toħ hamaħshavot sheli
 
Thanks!
Submitted by OgingerOOgingerO on Mon, 01/06/2020 - 04:52
Last edited by OgingerOOgingerO on Tue, 23/06/2020 - 10:33
Author's comments:

ħ =ch/kh, guttural sound like Scottish 'loch' or Spanish 'j'.

Thanks to Thomas222's editing magic.

חורף (Winter) (Choref)

Comments
Read about music throughout history