Poetry of the Ottoman Palace | Incomprehensible Poetry

Created by TeSTaMeNT on 08 Aug 2020 | Last edited by TeSTaMeNT on 09 Aug 2020
Poetry of the Ottoman Palace | Incomprehensible Poetry

Welcome to the incomprehensible poetry even for us today.

Artist | Turkey Poetry

Murat the Soul of God

Ab-ı ruy-i Habib-i Ekrem için,
Kerbelada revan olan dem için

Artist | Turkey Poetry

Bayazıt the Bolt

Yâri rind-i zamânedür sandum
Bahs-i vaslı terânedür sandum

Artist | Turkey Poetry

Mehmet the Conqueror of Constantinopple

Hiç kimse yok kimsesiz
Herkesin var bir kimsesi
Ben bugün kimsesiz kaldım
Ey kimsesizler kimsesi

Artist | Turkey Poetry

Lineage Cem

Cefâların bana bildüm vefâyımış ey dost
Bu fikri kim ben iderdüm hatâyımış ey dost

Artist | Turkey Poetry

Selim the Stern

Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkane / yâr olur
Herkesi sen / dostun mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sadıkâne / belki ol / âlemde bir / serdar olur
Yâr olur / ağyâr olur / serdar olur / didâr olur

Artist | Turkey Poetry

Suleyman the Magnificient

Hay huydan fariğ ol âlemde insanlık budur.
Kendini gûş eyle –gil mûrun Süleymanlık budur.

Artist | Turkey Poetry

Selim the Drunk
Selim the Blonde
Selim the Selimi

Leylî zülfün sihr-i gamzen akl u cânum aldılar
Eyleyüp mecnûn beni sahrâ-yı aşka saldılar

Artist | Turkey Poetry

Murat the Muradi

Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail’in kastı canadır inan

Artist | Turkey Poetry

Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ı zikrullah ile
Iklîm-i ten ma'mur olur
Mi'mâr-ı zikrullah ile

Artist | Turkey Poetry

Osman the Young

Yüzi gül gönce dehen kameti bir taze nihâi :
Nice kul olmayayın ol şehe ben biçâre.

Top song:  GAZEL
11. II. Ahmet
Artist | Turkey Poetry

Sîne sahrasında ektim çün muhabbet tohmını,
Dembedem yağdursa ta'n mı gözlerim bârân ana.

Top song:  Kaşların
Artist | Turkey Poetry

Mahmut the Reformist

Ebrûlerinin zahmı nihândır ciğerimde
Gül ruhlerinin handeleri çeşm-i terimde

Artist | Turkey Poetry

Bî huzurum nâle-i mürg-i dil-i divaneden
Fark olunmaz cism-i bî mârım bozulmuş lâneden
Bunca derd u mihnete katlandığım ya neden
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnethaneden

14. V. Mehmet
Artist | Turkey Poetry

Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden
Ehl-i İslâm'ın iki hasm-ı kavîsi birden

Comments