• Ladaniva

    Ժակո

    English translation

Share
Font Size
Proofreading requested
Armenian
Original lyrics

Ժակո

Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Ահ հա հա
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Ինձ ասում են՝ «Ժա՛կո, քեզ խելո՛ք պահի»
«Շատ մի՛ խոսա, շատ սուս էլ մի՛ նստի»
«Հա՛քի, բա՛ցի, փա՛կի, ա՛ղջկա պես քեզ պահի»
Ես աղջիկ եմ ազատ, ես կպարեմ, դու էլ՝ նա՛յի
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Արի՛, արի՛, արի՛ դու ինձ միացի՛
Մեկ ա, մեկ ա, մեկ ա՝ ով ինչ կասի
Էլի, էլի, էլի ժամին չենք նայի
Հե՛լի, հե՛լի, հե՛լի, բոյիդ մատաղ
Վե՛ր կաց՝ պարի՜
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Հո՜պա
 
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Լեյ լեյ լեյ լեյ լա
Ահ հա հա
Ահ հա հա
Ահ հա հա
Հայա՜ հայա՜
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
Լա լա լայ լա լա լայ
Լայ լա լա լա
Լա լա լա լա լա լա լա
 
English
Translation

Jako

Ley ley ley ley la
Ley ley ley ley la
Ah ha ha
 
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
 
They're telling me, "Jako1, behave yourself!"
"Don't talk too much, but don't stay too silent either!"
"Dress up, open up, cover up, behave like a girl!"
I'm a free2 girl, I'll dance and you can watch me
 
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
 
Come on, come on, come on, join me!
Either way, either way, no matter what they say
Again, again, and again we won't mind the time
Get up, get up, get up, c'mon my handsome3
Stand up and dance!
 
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
 
Hopa!4
 
Ley ley ley ley la
Ley ley ley ley la
Ley ley ley ley la
Ley ley ley ley la
Ah ha ha
Ah ha ha
Ah ha ha
Haya haya
 
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
 
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
La la lay la la lay
Lay la la la
La la la la la la la
 
  • 1. Jako is the childhood nickname of the lead singer's name -- Jaklin Baghdasaryan.
  • 2. The Armenian word, "azat," can mean both single and free in this context.
  • 3. The expression "boyit matagh" literally translates to "I'll be a sacrifice to your height," but is an endearing expression meaning that you love someone so much that you'd give your own life for them. This metaphorical expression is often used to ask someone to do something, in this case to get up and dance. Here the "height" means that the person is very handsome and tall.
  • 4. An expression you use when you are very happy, especially while dancing. Something like "Hell yeah!"
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Translations of "Ժակո (Jako)"
English #1, #2
Transliteration #1, #2
Comments
RadixIceRadixIce
   Sun, 26/05/2024 - 01:28

I find it very interesting, because we also have the same expression as "բոյիդ մատաղ" in Azerbaijani, but we say "boyuna qurban" (sacrifice to your height), means the same thing as in Armenian. Additionally, I've heard the word 'մատաղ' (mataq/matağ) used in colloquial speech in Azerbaijan too, but we would use it in the meaning of 'important, very beautiful'. I didn't know you also used "boy" as in the meaning of 'height', so this song was very interesting in terms of finding common words and expressions. I also noticed you guys use "սուս" as well (also remembering the phrasal verb "սուս կենալ", interestingly though we don't use that word as an adjective or adverb as you do, we use it as a verb (from 'susmaq' - inf meaning to be silent/to keep silence).

Sailor PokeMoon2Sailor PokeMoon2    Sun, 26/05/2024 - 01:35

Thank you for your translation I didn't like the 'offical' translation that YouTube provided. In fact I was wondering if they (YouTube or anybody else in YouTube for that matter) had just used Google Translate and called it a night (it would be easy for anybody to do that) so I don't care for translations found in a YouTube video because of that reason. Thank you for your translation and for actually taking the time to explain some of the terms and not trying to say that Hopa! Came from a SpongeBob SquarePants meme 🤣