Advertisements

Please help to translate "Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)"

Other/Transliteration
A A

Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)

Хакасия! Сибирь кiнi чирi,
Сойан тағлары, Ким суғ аuыны.
Чайаан таңназы, тилекей сiлии!
Ööркiлер салған чоннар чырuалы.
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Саарлар, тулғорлар син пÿдiрчезiң.
Ас таарыпчазың, аттарға пайзың,
Анып чир пайын, чоллар салчазың,
Алып оолларның маха кÿзiнең.
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Илбек хазнабыс поғдархапча синнең,
Ада чиpiбic — чоннар cöбipезi!
Ызых Чирi-суум, чазанып, öңнен,
Россия öмезi — Хакасия!
 
Хакасия! Сағаа хайхапчам,
Köpiп тайға-тағлар, чазыларың
Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем
Кÿс мағаа кирче тöреен чирiм.
 
Submitter's comments:

this song is in Khakassian language
##################
https://en.wikipedia.org/wiki/Khakassia
##################################
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Anthem_of_the_Republic_of_Khakassia

More translations of "Gimn Khakasi (Гимн Хакасии)(Khakassia)"
Comments
tanyas2882tanyas2882    Tue, 17/09/2019 - 14:10

Please change the language-Khakas.