Advertisements

Ես կուզեի (Es kuzei) (English translation)

Ես կուզեի

Ես կուզեի քեզ հետ կիսել 
Վերջին պատառն իմ հացի, 
Ես կուզեի քեզ հետ կիսել 
Վերջին արցունքն իմ լացի: 
Ես կուզեի քեզ հետ կիսել 
Սրտիս բեկորը վերջին, 
Ես կուզեի քո գրկի մեջ 
Մթներ իմ օրը վերջին… 
Ես կուզեի՝ ինչ որ ունեմ 
Իբրև նվեր տայի քեզ, 
Ես կուզեի… բայց ի՞նչ անեմ 
Եթե հանկարծ դու չուզես:
 
Submitted by arc-en-cielarc-en-ciel on Thu, 18/02/2021 - 14:48
English translationEnglish
Align paragraphs

I Wanted to ... I Would like

Versions: #1#2
I would like to share with you...
The last loaf of my bread
I wanted to/ i would like to share with you...
The last drop of my tears
I wanted to share with you....
The last piece of my heart
I wanted the last day[of my life] / Would darken in your lap... in your arms...
I would like the last day of my life....To be spent in your arms.
I wanted to offer all I had...my everything's
/As a gift to you
My heart wanted to ....but what can be done..If you suddenly do not want any....//
... but what could I do/ If... you suddenly don’t want them...
 
Thanks!
thanked 25 times
Submitted by art_mhz2003art_mhz2003 on Tue, 02/03/2021 - 21:08
Last edited by art_mhz2003art_mhz2003 on Fri, 05/03/2021 - 08:13
Comments
arc-en-cielarc-en-ciel    Wed, 03/03/2021 - 17:29

As you have used my Persian translation as the source for your translation, there are some points that should be modified in your text 😉😉

—The last loaf of bread —> the last loaf of my bread

—I wanted to be in your lap/ in your arms....
To spend the last day of my life at night—-> I wanted the last day[of my life] / Would darken in your lap

—I wanted to offer what I have and what I do not have//my everything be presented to you as a gift
Like an gifted to you —> I wanted to offer all I had/As a gift to you

—I would like .. my heart wanted to ....but what can be done..
If you suddenly do not want any.... —> I wanted ... but what could I do/ If you suddenly don’t want them

art_mhz2003art_mhz2003    Wed, 03/03/2021 - 19:02

I want to thank you ....☺

Veryyy nice your persian translation also ....💯🌹

roster 31roster 31    Sat, 20/03/2021 - 12:51

I want to thank you for your English translation. It sounds beautiful to me.
You know I can't judge your other languages.

Read about music throughout history