Advertisements

Արևիկ (Arevik) (English translation)

Proofreading requested

Արևիկ

Արևիկ է անունդ,
Դու լույսի պես աղջիկ,
Քո աչքերը գարուն են,
Դու իմ երգ, Արևիկ,
Առավոտն է քո տունը,
Բարի լույս, Արևիկ:
 
Աչքերդ անվերջ կանչում են,
Աչքերդ ինձ անուշ տանջում են,
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Ծաղիկները բացվել են,
Քեզ նման գեղեցիկ,
Աղբյուրները երգում են,
Քո ձայնով, Արևիկ,
Երազները շողում են
Քո փայլով, Արևիկ:
 
Աչքերդ անվերջ կանչում են,
Աչքերդ ինձ անուշ տանջում են,
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Աչքերդ անվերջ կանչում են,
Աչքերդ ինձ անուշ տանջում են,
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Անունդ` սիրո գարուն է,
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Անունդ քեզ նման սիրուն է:
 
Submitted by chrekdal86chrekdal86 on Tue, 14/01/2020 - 06:34
English translationEnglish
Align paragraphs

Arevik

Arevik is your name
You are a girl of light,
Your eyes are (like) springtime
You are my song, Arevik
The morning is your home,
Good morning, Arevik
 
Your eyes are forever calling me
Your eyes torment me sweetly
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
The flowers have opened
Like you, (they are) beautiful
Fountains are singing
With your voice, Arevik
Dreams are shining
With your brilliance, Arevik
 
Your eyes are forever calling me
Your eyes torment me sweetly
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
Your eyes are forever calling me
Your eyes torment me sweetly
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
Your name is the lovely springtime
Your name is as lovely as you are
 
Your name is as lovely as you are
 
Your name is as lovely as you are
 
Thanks!
Submitted by cph1776cph1776 on Mon, 21/06/2021 - 00:55
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments
Read about music throughout history