Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

آلاگوز آچر (Alagoz acher) (English translation)

  • Artist: Andy (اندی - آندرانیک مددیان)
  • Song: آلاگوز آچر (Alagoz acher) Album: Devoted
  • Translations: English, Persian

آلاگوز آچر

Ալագոզ աչերդ,Կամար հոնքերդ
Ալագոզ աչերդ,Կամար հոնքերդ
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
 
Դե արի՜ անուշ յար, էլ մի՜ ուշանա։
Դե արի՜ անուշ յար, էլ մի՜ ուշանա։
Ախ, ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
 
Ես քեզ սիրել եմ, որ դու ինձ յար լինես։
Էրված-վառված սրտիս, դեղուճարը լինես
Ես քեզ սիրել եմ, որ դու ինձ յար լինես։
Էրված-վառված սրտիս, դեղուճարը լինես
 
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
 
Դե արի՜ անուշ յար, էլ մի՜ ուշանա։
Դե արի՜ անուշ յար, էլ մի՜ ուշանա։
Ախ, Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ախ, Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
Ուզում եմ հեռանամ չի թոնում քո սերը
 
Երևան բաղ եմ արել
Ջիգարս դաղ եմ արել
Երևան բաղ եմ արել
Ջիգարս դաղ եմ արել
Դոստ ու դուշմանի միջին այ բալամ
Լացս  ու ծիծաղ  եմ արել
Դոստ ու դուշմանի միջին այ բալամ
Լացս  ու ծիծաղ  եմ արել
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
 
Երևան գնալու եմ: Հիմնական մնալու եմ։
Երևան գնալու եմ: Հիմնական մնալու եմ։
Դոստ ու դուշմանի միջին այ բալամ
Լացս  ու ծիծաղ  եմ արել
Դոստ ու դուշմանի միջին այ բալամ
Լացս  ու ծիծաղ  եմ արել
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
Է՜յ ջան, յարո ջան, համով-հոտով, ազիզ ջան
Ինչ-որ ասաց , ես քեձ տամ։ Չմնամ դավաճան։
 
Submitted by MinazMinaz on Thu, 23/07/2020 - 08:18
Last edited by FantasyFantasy on Fri, 11/09/2020 - 05:47
Submitter's comments:

Ela göz (Turkish word) :hazel eye

greenish-brown or yellowish-brown in colour

English translationEnglish
Align paragraphs

Protruding Eyes

Your protruding eyes, your arched brows
Your protruding eyes, your arched brows
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
 
So come on, my beloved, don't be late anymore
So come on, my beloved, don't be late anymore
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
 
I fell in love with you to make you my beloved
To make you a remedy for my burnt heart
I fell in love with you to make you my beloved
To make you a remedy for my burnt heart
 
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
 
So come on, my beloved, don't be late anymore
So come on, my beloved, don't be late anymore
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
Ah, I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
I'm trying to leave, but your love doesn't let me go
 
I planted a garden in Yerevan
Playing away my health
I planted a garden in Yerevan
Playing away my health
Spending cries and laughs
To the friends and the foes, hey man
Spending cries and laughs
To the friends and the foes, hey man
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
 
I will leave for Yerevan and settle down there for good
I will leave for Yerevan and settle down there for good
Spending cries and laughs
To the friends and the foes, hey man
Spending cries and laughs
To the friends and the foes, hey man
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
Hey, my darling, my racy girl, my beloved,
I'm not a renegger, I'll give you all the promised
 
Thanks!
thanked 13 times
Submitted by Gregory DavidianGregory Davidian on Wed, 14/07/2021 - 09:29
Added in reply to request by azizb750azizb750
Translations of "آلاگوز آچر (Alagoz ..."
Comments
Gregory DavidianGregory Davidian    Fri, 28/01/2022 - 09:20

Referring the submitter's comment above:

No "alagoz", but "alagyaz" word is usually reffered to in this Armenian song. Its meaning differs from the Turkish "ela göz" (hazel eye). In Armenian, "alagyaz" word is not about eye color. It is an obsolete dialectical colloquial word used in Artsakh and Syunik dialects of the Eastern Armenian language branch and means "beautiful-eyed; protruding, bulging, google [about eyes]". Notably, "alagyaz" is used in this song within the phrase "ալագյազ աչեր" [alagyaz + acher], where "acher" term is an Armenian-origin word for "eyes", i.e. "-gyaz" ending in "alagyaz" is not considered as having any meaning of "eye".

Read about music throughout history