گنجشکک (Gonjeshkake) lyrics

A A

گنجشکک

ولی شروع کرد سازه، دل‌ها را می‌نوازه
هوش کن خالی نمانی، این میدان درازه
 
ولی شروع کرد سازه، دل‌ها را می‌نوازه
هوش کن خالی نمانی، این میدان درازه
برقص برقص خوب به ناز، به دلت کنم ساز
ارمانکهایت برآیه، گله نکنی تو باز
 
هی برقص برقص گل واری، کفترهای کابل واری
کاکل‌ها را شور بده، دانه‌ی سنبل واری
این صدای دنبوره، پای بزن جوره جوره
به رقص قطغنی، بر دل نمانی غوره
 
برقصید میده میده
برقصید میده میده
برقصید میده میده
 
دنبوره دو تار داره، صالون بیروبار داره
دخترها و بچه‌ها، ولی چی گفتار داره
محفل را رنگین کنین، رقص‌های نازنین کنین
به رقص‌ها و بازیتان، مجلسه شیرین کنین
 
دست بالا بیا به میدان، رقصیده لرزان لرزان
امشب می‌گن ای جوان، به دل نمانی ارمان
یک شب خوب تماشا، خوب می‌رقصن جوانان
گنجشکک روان شده ده همی کابل جانان
 
برقصید میده میده
برقصید میده میده
برقصید میده میده
 
Thanks!
Submitted by heybittersweetheybittersweet on Sun, 02/02/2020 - 17:08
Last edited by ahmad azizahmad aziz on Thu, 21/10/2021 - 19:04

 

Translations of "گنجشکک (Gonjeshkake)"
Valy: Top 3
Comments
sellinmissellinmis    Thu, 21/10/2021 - 18:20

Lyrics are missing please fix

ahmad azizahmad aziz    Thu, 21/10/2021 - 19:04

They've been fixed, thanks.

Read about music throughout history