Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

De Wâldsang (Dutch translation)

  • Artist: Frisian Folk (Fryske Folkslieten / Friese Volksliederen)
  • Song: De Wâldsang
  • Translations: English, Dutch
Frisian
Frisian
A A

De Wâldsang

Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden:
Smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn't rûn;
Blier laitsjend boulân, tierige greiden,
sjongende fûgels, sânich de grûn,
sjongende fûgels, sânich de grûn.
Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden:
Smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn't rûn.
Oeral yn't rûn, yn't rûn, oeral yn't rûn.
 
Maaimoanne' pronkseal binne de Wâlden:
't Hôf klaaid yn bloeiselwyt, geal sjongt en slacht;
Kijkes yn't finlân rinne te weidzjen,
't nôt weag't it fjild oer, swiid is de pracht,
't nôt weag't it fjild oer, swiid is de pracht.
Maaimoanne' pronkseal binne de Wâlden:
't Hôf klaaid yn bloeiselwyt, geal sjongt en slacht,
geal sjongt en slacht en slacht,
geal sjongt en slacht.
 
Fryske bewenners hawwe de Wâlden:
Hja libje froed en from, sljocht binn' se en rjocht,
eang fan útwrydskens, gol en ienfâldich,
altyd deselde, wêr't men se sjocht,
altyd deselde, wêr't men se sjocht.
Fryske bewenners hawwe de Wâlden:
Hja libje froed en from, sljocht binn' se en rjocht,
sljocht binn' se en rjocht en rjocht,
sljocht binn' se en rjocht.
 
Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on 2022-09-22
Dutch translationDutch
Align paragraphs

Woudzang

Mooi zonder weerga zijn de Wouden;
Schaduwrijk boomgroen alom in ’t rond.
Blij lachend bouwland, grazige weiden;
zingende vogels, zandig de grond.
zingende vogels, zandig de grond.
Mooi zonder weerga zijn de Wouden;
Schaduwrijk boomgroen alom in ’t rond.
Rondom, overal, overal.
 
Meimaandse pronkzaal zijn de Wouden;
’t hof van bloesemwit, nachtegaal zingt.
Koetjes in ’t weiland lopen te grazen;
’t graan wuift op velden, de schoonheid is zoet.
’t Graan wuift op velden, de schoonheid is zoet.
Meimaandse pronkzaal zijn de Wouden;
’t hof van bloesemwit, nachtegaal zingt.
De nachtegaal zingt, nachtegaal zingt, nachtegaal zingt.
 
Friese bewoners hebben de Wouden;
zij leven vrij en devoot, blij en bemind.
Wars van vertoon, immer gul en eenvoudig;
altijd dezelfden, waar men hen vindt.
altijd dezelfden, waar men hen vindt.
Friese bewoners hebben de Wouden;
zij leven vrij en devoot, blij en bemind.
Blij en bemind, blij en bemind, blij en bemind.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by WaldsangWaldsang on 2022-11-28
Added in reply to request by Requestor1234Requestor1234
Translations of "De Wâldsang"
Dutch Waldsang
Comments
Read about music throughout history