Crowbar - Dead Sun (Tongan translation)

Tongan translation

La'ā Mate

Tukuange 'a e fehia 'o e kaufili, kaume'a kuo mole
Ke 'o atu mai ha malimali maa ha ki'i 'ofamamahi
'Ikai keu fufuu'i ia taimi ni
Ha fakamanatu ki he ta'etui fakaetangata mo e angalotu
Kuo mole fuoloa ia
Ke lea koe 'i he angafakanaanau pea 'a'anu 'ia au
'Ikai teu tu'u ma'u ki ai.
 
Momoko, mate, la'ā, ko ia 'oku ou ongo'i
Ko e 'ofa 'ia koe, 'oku 'oji ia.
 
Ko e kafo palakuu mo loloto ia na'a ke foaki mai
'Ikai 'e mate ia
Ko e fiema'u ke fakamolemole'i -- fakamanavahe'i ia 'ia au
Pau keu fo'i ki ai.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 16/03/2017 - 03:05
More translations of "Dead Sun"
See also
Comments