Sarah Brightman - Deliver Me (Persian translation)

Persian translation

مرا رها ساز

مرا رها ساز، مرا رها ساز از غم و غصه هایم
مرا از همه دیوانگی ها
رها ساز
به من شهامتی ده
تا مرا راهنما باشد
به من توانایی و قدرتی
از درونم ده
 
در تمام زندگیم در اختفاء بوده ام
به این امید که یک نفر درست مانند تو وجود داشت
اکنون که تو اینجایی، حال که تو را یافته ام
میدانم تو همانی هستی که قرار است مرا نجات دهد
 
به من عشق و محبت
ارزانی کن
به من همدلی و همدردی
ارزانی کن
مرا در حمل صلیب
کمک کن
 
در تمام زندگیم در اختفاء بوده ام
به این امید که یک نفر
درست مانند تو وجود داشت
اکنون که تو اینجایی، حال که
تو را یافته ام
میدانم تو همانی هستی که
قرار است مرا نجات دهد
 
مرا رها ساز
مرا رها ساز
اوه مرا رها ساز
 
در تمام زندگیم در اختفاء بوده ام
به این امید که یک نفر درست مانند تو وجود داشت
اکنون که تو اینجایی، حال که تو را یافته ام
میدانم تو همانی هستی که قرار است مرا نجات دهد
 
مرا رها ساز
اوه مرا رها ساز
آیا مرا رها نخواهی ساخت
 
Submitted by N.F. on Mon, 30/10/2017 - 18:45
English

Deliver Me

Comments