Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

די נאטור (Di Natur) (German translation)

די נאטור

קום מיין פריינט אין גארטן
לאמיר ארויס אויפן פעלד
און באטראכטן דארטן
די גרויסקייט פון באשעפער פון דער וועלט
קריכט א מוראשקע צו זיך אין שטעטל
און עס טרואגט אויף זיך א שווערע בלעטל
דער זומער גייט אוועק, עס קומען קאלטע טעג
.מען דארף זיין ווארעם צוגעדעקט
 
זע די שיינע בלומען
די בלעטעלעך פונקטליך אין צאל
זומער ווינטער קומען
אלע יאר פונקט אין צייט אלעמאל
פונקטליך קומט די נאכט און טאג נעמט ווערן
און פונקטליך דרייען זיך ארום די שטערן
און ווו די וועלט איז ווייס
אויף די בערג פון אייז
.דער ווייסער בער קריגט אויך זיין שפייז
 
א מענטש פון פלייש און ביינער
האט אונזער גרויסער באשעפער געמאכט
און פארשטיין קיין קיינער
ווי אזוי ער זעט און ער רעדט און ער טראכט
מליאנען שרייפעלעך צונויפגעפלאכטן
רערן פול מיט שלאפן אלע סארטן
און ווער נאר שכל האט
קען פארשטיין דעם סוד
.אז אלעס איין באשעפער האט
 
אני מאמין איך טו גלויבן
אז דער באשעפער דארט פון אויבן
באשאפן האט געקענט נאר איינער
אזא גרויסע וועלט א שיינער
געווען און איז און וועט זיין איינער
און אים דארף נישט העלפן קיינער
ווייל קיינער קען אים נישט פארשטיין
.ווי אזוי ער מאכט עס אלץ אליין
 
ווען טיט וואלט ווערן אלע ימ’ן
און א פען פון יעדן גראז
און אלע הימלען זיי צוזאמען
א שטיק פארמעט אן א מאס
און שרייבן דארט מיליאנען יארן
וואלט קיין אנפאנג נישט געווארן
פון די שבחים פון דעם העלד
.דער באשעפער פון דער וועלט
 
עס ווייסט דאך יעדער איינער
אז מען קען נישט רירן קיין האנט און קיין פיס
דער עסן ביי די ציינער
און מען קען נאך נישט קיין רשות פון אויבן
דער באשעפער זאל אליין ער לויבן
הייסט ער גיין איז גיין
הייסט ער שטיין איז שטיין
.מען קען דאך גערנישט טאן אליין
 
ווו א איד טוט וואוינען
מיט וועמען א שידוך ער טוט
נישט ווייל אים טוט לוינען
און ער מיינט אז דאס איז פאר אים גוט
אלעס שטייט פון אויבן אנגעשריבן
די היט, די שיך, וואס ער האט אויסגעקליבן
און אלעס וועט מען טוט קען נאר ווערן גוט
.נאר ווען עס קומט אן די מינוט
 
א שטרוי עס פאלט פון וואגן
א בלעטל פון בוים אויף דער ערד
דער ווינט טוט עס פארטראגן
און לייגט אוועק דארט ווו עס באשערט
און פונקט אין דער מינוט וואס ער דארף טויגן
און פונקט אויף וועלכן זייט עס דארף זיך לייגן
און קיין זאך איז נישט סתם
א צופאל מן הסתם
.נאר יעדער זאך עס האט א טעם
 
אני מאמין איך טו גלויבן
אז דער באשעפער קוקט פון אויבן
און ער אליין טוט עס אנפירן
מיט אלעס וואס עס טוט פאסירן
און אכטונג גיט אויף יעדן איינעם
און פארזעט נישט קיינמאל קיינעם
און מען דארף גלויבן שטארק אין דעם
.און זוך פארלאזן נאר אויף אים
 
צום הימל וואלט איך מיר געפלויגן
ווען איך וואלט פליגלען נאר פארמאגט
און פון שפיץ פון רעגנבויגן
וואלט איך פאר דער וועלט געזאגט
וואס עס טוט באמת גלויבן
און אז ער דארף א הילף פון אויבן
דארף ער גאנישט טאן צו דעם
.און דער באשעפער העלפט גלייך אים
 
Submitted by Strawberry_PieStrawberry_Pie on 2022-01-31
Submitter's comments:

Originally sung and composed by R' Yomtov Ehrlich

German translationGerman (equirhythmic, poetic, rhyming, singable)
Align paragraphs

Die Natur

Komm, Freund, in den Garten.
Gehen wir hinaus ins Feld
und denken wir dann dort an
die Herrlichkeit des Schöpfers von der Welt.
Eine Meise krabbelt in der Stadt
und auch träget nur ein schweres Blatt.
Der Sommer, er vergeht, da kommt manch kalter Tag.
Man muss warm sein, auch zugedeckt.
 
Sieh die schönen Blumen,
die Blütenblätter auch an Zahl.
Sommer, Winter kommen
alle Jahre pünktlich allemal.
Pünktlich kommt die Nacht, der Tag auch gern
und pünktlich umdrehet sich jeder Stern
und wo die Welt ist weiß
auf dem Berg aus Eis,
die weißen Berge sind genährt gleich.
 
Ein Mensch, Fleisch und Gebeinen,
von unsrem großen Schöpfer hergestellt.
Auch bekannt ist gar keinem,
wie er alles sieht und wie er spricht und sich vorstellt.
Millionen Schrauben, sie sind zerbröselten,
voller Gedanken aller Sorten.
Wer Weisheit aber hat
kann verstehn das Geheim,
dass alles einen Schöpfer hat.
 
Ach, ani ma'amin, ich finde,
der Schöpfer sei nun da von oben.
Der Schöpfer ist der, der erfindet
eine große Welt voll des Lobes,
die war und ist und wird so sein
und ihn mithelfen darf keiner,
denn keiner kann den Mensch versteh‘n
auch nicht, wie er alles macht alleine.
 
Wenn alle Meer' tief werden
und ein Halm von jedem Gras
und alle Himmeln, sie zusammen
erstellt sind, doch ohne Mass'.
Und auch schrieb man vor vielen Leben,
keinen Anfang wurd' es geben
von dem Lobgesang des Helds,
er, der Schöpfer von der Welt.
 
Und auch weiß jeder, dass man
bewegt keine Hand noch keinen Fuß,
noch frisset mit seinem Zahn dann.
Das kann man nicht ohn' Erlaubnis von oben.
Mag der Schöpfer's allein erlauben.
Er spricht „Du darfst gehn“
Er spricht „Du darfst stehn“
Man kann doch gar nichts tun allein.
 
Wo ein Jude wohnt
mit der, die er heiraten möcht',
das sich ihm gar nicht lohnt,
wenn er nicht denkt, das sei für ihn gut.
Alles ist von oben vorgegeb'nen,
der Hut, die Schuhe, die er gewählt eben
und alles, was man tut, kann nur sein gut
wenn ist gekommen die Minut‘.
 
Ein Strohhalm fällt vom Wagen,
ein Blatt vom Baum auf der Erd‘
Der Wind hat es getragen,
nun legt er's dort ab, wo's hingehört
und in der Minut', die wirklich ist geeignet
und auf der Seite, auf der soll es liegen
und gar nichts ist doch schlicht,
ein Unfall nur wahrscheinlich
und alles hat auch seinen Grund.
 
Ach, ani ma'amin, ich glaube,
dass nur der Schöpf' von oberhalb sieht
und nur er alles doch leitet
mit allem, was nunmehr geschieht,
und Achtung gibt auf jeden Menschen
und auch enttäuscht niemanden.
Da muss man glauben nur an ihn
und uns verlassen nur auf ihn.
 
Ich in den Himmel wär' geflogen,
wenn man viel Flügeln mir vermächt'.
Von der Spitz' des Regenbogens
ich gesagt der Welt doch hätt',
wer, der nur besitzt den Glauben
und wer, der Hilfe braucht von oben,
hat nun gar nichts zu tun.
Der Schöpfer, er hilft allen nun.
 
Thanks!
thanked 3 times
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

Translating is acting. Translators always strive to adequately play the role of the authors behind each text they translate.

If you want to continue to support my work, feel free to donate here:

https://ko-fi.com/geborgenheit

🇨🇦 Please do not use this translation for any public purpose without permission.

🇪🇸 Por favor no utilice esta traducción para fines públicos sin mi permiso.

🇸🇪 Var snäll och använd ej denna översättning utan tillstånd.

🇩🇪 Bitte benutzen Sie diese Übersetzung nicht ohne meine Zustimmung für öffentliche oder gewerbliche Zwecke.

Submitted by GeborgenheitGeborgenheit on 2022-10-01
Added in reply to request by Petro_FR76Petro_FR76
Translations of "די נאטור (Di Natur)"
Idioms from "די נאטור"
Comments
Read about music throughout history