Advertisement

The Dream Within (Persian translation)

Advertisement
Persian translation

رویای درون

رویای درون خود را رها کن
ستاره ها اشک میریزند
نشانه ای از آسمان میگریزد
و دنیاها به پایان میرسند
نفس بکش رویای درونت را
رویای مرموز درونت را
 
وجودمان به ارتعاش در می آید و به دور خود میچرخیم
در حالیکه در درون خود معلق مانده ایم
 
فراتر از جایی که قلبها میتوانند ببیند را نگاه کن
در صلح و آرامش رویا ببین
به باورت ایمان داشته باش
 
وجودمان به ارتعاش در می آید و به دور خود میچرخیم
در حالیکه در درون خود معلق مانده ایم
 
رویای درون خود را رها کن
صدا در حال خواندن ترانه ای ست
نیایشی از اعماق وجودت
برای هدایت تو
رویای درونت را زندگی کن
روشنایی در حال درخشیدن است
 
پروازی بر بالهای باد
رستگاری آغاز میشود
 
فراتر از جایی که قلبها میتوانند ببینند را نگاه کن
در صلح و آرامش رویا ببین
به باورت ایمان داشته باش
 
وجودمان به ارتعاش در می آید و به دور خود میچرخیم
در حالیکه در درون خود معلق مانده ایم
 
رویای درون خود را رها کن
ستاره ها اشک میریزند
یک اشک
یک نشانه
از آسمان میگریزد
و دنیاها به پایان میرسند
 
Submitted by Ashlyn on Fri, 08/09/2017 - 22:07
Added in reply to request by mhdi.sharifi
English

The Dream Within

More translations of "The Dream Within"
PersianAshlyn
See also
Comments