Kâzım Koyuncu - Ella Ella (Transliteration)

Transliteration

Էլլա Էլլա

Էլլա , Էլլա , մէց էլլա
Էնթու քաղէ վի յէլլա
Էնթու քաղին աղչքէնին , յար
Ասթի քաղսիյուզ յալլա :
 
Լուսնիկա էրանդ քիշէր
Հայդէ , էրթագ աս քիշէր ,
Հէդէվ չախ ցէմէռ գէլլի ,
Վի յէլ , էրթագ աս քիշէր :
 
Այէ , գարմիլիգ , այէ ,
Մօդինիդ ալ առ , այէ ,
Մօդինէդ , քա , օչ անա ,
Ջութ մէ խավաղ առ , այէ :
 
Ջօվէլէին օղնուքէ ,
Քուքուլի իմ , քուքուլի ,
Դէվէք ինձի իմ սէվդան ,
Յէս ալ Ասթէձուն քուլի :
 
Submitted by Gulalys on Sat, 11/01/2014 - 18:15
Armenian (Homshetsi dialect)

Ella Ella

Kâzım Koyuncu: Top 3
See also
Comments