Et si tu n'existais pas (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

اگر تو نبودی

Versions: #1#2#3#4#5#6
اگر تو نبودی
به من بگو برای چه باید زندگی میکردم
برای بودن در دنیایی بدون تو
بدون امید و پشیمانی
اگر تو نبودی
تلاش میکردم عشق را اختراع کنم
مثل نقاشی که در زیر انگشتانش
تولد رنگ های روز را میبیند
اما متعجبش نمیکند
اگر تو نبودی
به من بگو برای چه کسی باید زندگی میکردم
برای رهگذرانی که در آغوشم خوابشان میبرد
بدون آنکه دوستشان بدارم
اگر تو نبودی
من چیزی بیشتر از یک نقطه نبودم
در این جهانی که کسی میاید و کسی میرود
احساس گم شدن میکردم
و به تو احساس نیاز
اگر تو نبودی
به من بگو چگونه زندگی میکردم
میتوانستم تظاهر کنم که خودم هستم
اما این حقیقت نداشت
اگر تو نبودی
فکر میکنم باید کشف میکردم راز زندگی را
فقط برای به وجود آوردن تو
نگریستن در تو
اگر تو نبودی
به من بگو برای چه باید زندگی میکردم
برای بودن در دنیایی بدون تو
بدون امید و پشیمانی
اگر تو نبودی
تلاش میکردم عشق را اختراع کنم
مثل نقاشی که در زیر انگشتانش
تولد رنگ های روز را میبیند
اما متعجبش نمیکند
 
Submitted by Hirad AssimiHirad Assimi on Fri, 28/09/2012 - 19:14
French

Et si tu n'existais pas

Please help to translate "Et si tu n'existais ..."
Joe Dassin: Top 3
See also
Comments