Et si tu n'existais pas (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

اگر تو وجود نداشته باشی

Versions: #1#2#3#4#5#6
اگر تو (در جهان) وجود نداشته باشی
به من بگو ، چرا من باید باشم؟
تا سرگردان در جهانی بدون تو سر کنم ،
بدور از امید و حسرت
و اگر تو نبودی
من سعی می کردم عشق را از نو بیافرینم
همچون نقاشی چیره دست که می بیند زیر دستهایش
زایش رنگهای نو را
و آن را (از شدت واقعیت) باور نمی کند.
(و به آن با حالت ترس و احترام می نگرد)
 
و اگر تو نبودی
به من بگو ، به عشق چه کسی می زیستم؟
آیا به عشق غریبه هایی خواب آلود در آغوشم
که هرگز دوستشان نداشتم
و اگر تو نبودی؟
من چه چیزی بودم ، آیا چیزی بیش از یک نقطه
که روزی به این جهان می آمد و روزی هم می رفت؛
و حس میکرد گمگشته ای است
که به تو نیاز دارد
 
و اگر تو وجود نداشتی
به من بگو ، چطور می توانستم وجود داشته باشم؟
می توانستم تظاهر کنم که وجود دارم
اما (بدون تو) وجودم حقیقی نبود
اگر تو وجود نداشتی
ایمان دارم راز گیتی را می فهمیدم ،
چرایی وجودش را
فقط برای آفریدن تو
فقط برای دیدن تو ...
 
اگر تو وجود نداشته باشی
به من بگو ، چرا من باید باشم؟
تا سرگردان در جهانی بدون تو سر کنم ،
بدور از امید و حسرت
و اگر تو نبودی
من سعی می کردم عشق را از نو بیافرینم
همچون نقاشی چیره دست که می بیند زیر دستهایش
زایش رنگهای نو را
و آن را باور نمی کند
(و به آن با حالت ترس و احترام می نگرد)
 
Submitted by hossein64 on Thu, 08/01/2015 - 16:30
French

Et si tu n'existais pas

Please help to translate "Et si tu n'existais ..."
Joe Dassin: Top 3
See also
Comments