Advertisements

แฟนเก่า (Faen gào) (Transliteration)

Transliteration
A A

Faen gào

Jam kon kon née dâai măi
Kon têe koiie fàak jai
Bòk wâa rák gan
Jam dâai măi wâa bpen chăn
Pâap rao pâap kwaam lăng
Chăn yang făng jai
 
Wâa dtèun dtàe cháo rao jer gan túk wan
Bâan rao yòo glâi glâi gan
Bpai rohng riian dûuay gan dtâng dtàe lék
 
Yûua yòk lên hŭua
Gan maa jon kăo saew
Wâa rao bpen faen dtâng dtàe dèk
Mâi róo wan née ter yang jam dâai măi
 
Gôr jàak gan maa naan
Pàan bpai dtâng lăai bpee
Mâi róo dton-née
Yang mĕuuan derm rĕu bplào
 
Yòo kon diieow rĕu ter mee faen láew
Hàak yang mâi mee krai
Gôr âi chăn nêe ngai faen gào
 
Chuuan ter maa bpen faen
Mĕuuan dton-têe yang lék
Gék-sim yím hâi gan
Gôr kít kít doo nòi dee măi
Tâa jam dâai wâa bpen chăn
Man gôr long dtuua gàp hŭua jai duuang derm
Don-dtree
 
Jam kon kon née dâai măi
Kon têe koiie fàak jai
Bòk wâa rák gan
Jam dâai măi wâa bpen chăn
Pâap rao pâap kwaam lăng
Chăn yang făng jai
 
Wâa dtèun dtàe cháo rao jer gan túk wan
Bâan rao yòo glâi glâi gan
Bpai rohng riian dûuay gan dtâng dtàe lék
 
Yûua yòk lên hŭua
Gan maa jon kăo saew
Wâa rao bpen faen dtâng dtàe dèk
Mâi róo wan née ter yang jam dâai măi
 
Gôr jàak gan maa naan
Pàan bpai dtâng lăai bpee
Mâi róo dton-née
Yang mĕuuan derm rĕu bplào
 
Yòo kon diieow rĕu ter mee faen láew
Hàak yang mâi mee krai
Gôr âi chăn nêe ngai faen gào
 
Chuuan ter maa bpen faen
Mĕuuan dton-têe yang lék
Gék-sim yím hâi gan
Gôr kít kít doo nòi dee măi
Tâa jam dâai wâa bpen chăn
Man gôr long dtuua gàp hŭua jai duuang derm
Don-dtree
 
Chuuan ter maa bpen faen
Mĕuuan dton-têe yang lék
Gék-sim yím hâi gan
Gôr kít kít doo nòi dee măi
Tâa jam dâai wâa bpen chăn
Man gôr long dtuua gàp hŭua jai duuang derm
 
Chuuan ter maa bpen faen
Mĕuuan dton-têe yang lék
Gék-sim yím hâi gan
Gôr kít kít doo nòi dee măi
Tâa jam dâai wâa bpen chăn
Man gôr long dtuua gàp hŭua jai duuang derm
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Mon, 20/09/2021 - 01:22

แฟนเก่า (Faen gào)

Comments
Read about music throughout history