The Him - Feels Like Home (Tongan translation)

Tongan translation

Lata

Taimi ke fakamaau'i hoku katonaunau 'o ō
Ka faiange 'oku ou ongo'i he 'ataa ku manava ki loto
Na'a ku tali 'oku ou hoko ki ha lo'i kia te au
Ka 'i ho'o ngaahi maama, teu hoko ai ma'u pe
'Oi, 'ikai 'ilo au feitu'u 'oku 'i ai au
Ka 'oku ongo'i lata ai
Pea fuji au kita
Mama'o ai 'i ho'oku ta'elata
Pea 'oku ou toe 'ofa'i au kita
Pea ongo'i lata au ai
'Oi, 'ikai 'ilo au feitu'u 'oku 'i ai au
Ka 'oku ongo'i lata ai.
 
Taimi ke hoko ki ha tangata 'o ō
Teu 'alu mei ho'o potu malu ke kumi mai ha ki'i mama'o
Ma'olunga ki hoku maama ke fakaulo 'eku mata
Pea 'e hoko au ha taha ma'olunga
'Oi, 'ikai 'ilo au feitu'u 'oku 'i ai au
Ka 'oku ongo'i lata ai
Pea fuji au kita
Mama'o ai 'i ho'oku ta'elata
Pea 'oku ou toe 'ofa'i au kita
Pea ongo'i lata au ai
'Oi, 'ikai 'ilo au feitu'u 'oku 'i ai au
Ka 'oku ongo'i lata ai.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 25/02/2017 - 10:20
English

Feels Like Home

See also
Comments