ترجمه کنید

16 posts / 0 new
Junior Member
Joined: 08.03.2012
Pending moderation

سلام بر دوستان فارسی زبان , می خواستم این را برایم به فارسی ترجمه کنید :

I don't like you
But I love you
See that I'm always
thinking of you
Oh, oh, oh,
you treat me badly
I love you madly
You've really got a hold on me
You've really got a hold on me, baby
I don't want you,
but I need you
Don't want to kiss you
but I need you
Oh, oh, oh
you do me wring now
my love is strong now
You've really got a hold on me
You've really got a hold on me, baby
I love you and all I want you to do
is just hold me, hold me, hold me, hold me

I want to leave you
don't want to stay here
Don't want to spend
another day here
Oh, oh, oh, I want to split now
I just can quit now
You've really got a hold on me
You've really got a hold on me, baby
I love you and all I want you to do
is just hold me, Squeez ,hold me, hold me, hold me
You've really got a hold on me

You've really got a hold on me
I said you've really got a hold on me
You know you've really got a hold on me

Junior Member
Joined: 08.02.2012

don't like youازت خوشم نمیاد
But I love youبه جاش عاشقتم
See that I'm alwaysهمینه که همیشه
thinking of youبهت فکر می کنم
Oh, oh, oh,
you treat me badlyباهام بد رفتار می کنی
I love you madlyدیوانه وار عاشقتم
You've really got a hold on meمن واقعا منتظر گذاشته ای
You've really got a hold on me, babyمن واقعا منتظر گذاشته ای عزیزم
I don't want you,نمی خوامت
but I need youاما بهت احتیاج دارم
Don't want to kiss youنمی خوام ببوسمت
but I need youاما بهت احتیاج دارم
Oh, oh, oh
you do me wring nowواقعا الان من شکنجه میدی
my love is strong nowقویا الان من دوستت دارم
You've really got a hold on meمن وافعا منتظر گذاشتی
You've really got a hold on me, babyمن واقعا منتظر گذاشتی عزیزم
I love you and all I want you to doدوستت دارم و همه اون چیزی که ازت می خوام
is just hold me, hold me, hold me, hold meاینکه فقط من در آغوش بگیری من در آغوش بگیری

I want to leave youمی خوام ترکت کنم
don't want to stay hereنمی خوام اینجا بمونم
Don't want to spendنمی خوام سپری کنم
another day hereیه روز دیگه رو اینجا
Oh, oh, oh, I want to split nowمی خوام الان تیکه تیکه شم
I just can quit nowالان فقط می تونم ول کنم
You've really got a hold on meواقعا من منتظر گذاشتی
You've really got a hold on me, babyتو واقعا من منتظر گذاشتی عزیزم
I love you and all I want you to doدوستت دارم و همه چیزی که ازت می خوام
is just hold me, Squeez ,hold me, hold me, hold meاینه که من در آغوش بگیری بفشاری در آغوش بگیری در آغوش بگیری
You've really got a hold on meتو من واقعا منتظر گذاشته ای

You've really got a hold on meتو من واقعا منتظر گذاشته ای
I said you've really got a hold on meگفتم تو واقعا من منتظر گذاشته ای
You know you've really got a hold on meتو می دونی من واقعا منتظر گذاشته ای

امیدوارم تونسته باشم ترجمه مناسبی ارائه بدم
موفق باشید

Junior Member
Joined: 08.03.2012

بله دوست عزیزم , خیلی خیلی ممنون
من خودم در ترجمه ی You've really got a a hold on me مشکل داشتم.

Junior Member
Joined: 08.03.2012

I also used it in my blog .

Junior Member
Joined: 08.03.2012

سلام دوباره ,
اگر ممکن است در ترجمه این شعر هم که دوئت بین یک خواننده زن ( بتی) و خواننده مرد ( ری ) است به من کمک کنید

Betty: I really can’t stay.
Ray: But baby, it’s cold outside!
Betty: I’ve got to go ‘way–
Ray: But baby, it’s cold outside!
Betty: This evening has been–
Ray: Been hoping that you’d drop in.
Betty: So very nice.
Ray: I’ll hold your hands, they’re just like ice.
Betty: My mother will start to worry–
Ray: Beautiful, what’s your hurry?
Betty: And father will be pacing the floor.
Ray: Listen to the fireplace roar!
Betty: So really I’d better scurry.
Ray: Beautiful, please don’t hurry.
Betty: Well maybe just a half a drink more.
Ray: Put some records on while I pour.
Betty: The neighbors might think–
Ray: But baby, it’s bad out there.
Betty: Say, what’s in this drink?
Ray: No cabs to be had out there.
Betty: I wish I knew how–
Ray: Your eyes are like starlight now.
Betty: To break the spell.
Ray: I’ll take your hat. Your hair looks swell.
Betty: I ought to say, “No, no, no, sir!”
Ray: Mind if I move in closer?
Betty: At least I’m gonna say that I tried.
Ray: What’s the sense in hurting my pride?
Betty: I really can’t stay.
Ray: Oh, baby, don’t hold out.
Betty: Ah, but it’s–
Ray: Cold outside…
Betty: I simply must go!
Ray: But baby, it’s cold outside!
Betty: The answer is no!
Ray: But baby, it’s cold outside.
Betty: The welcome has been–
Ray: How lucky that you dropped in!
Betty: So very nice and warm.
Ray: Look out the window at that storm.
Betty: My sister will be suspicious.
Ray: Gosh, your lips look delicious.
Betty: My brother will be there at the door.
Ray: Waves upon a tropical shore!
Betty: My maiden aunt’s mind is vicious.
Ray: Gosh, your lips are delicious.
Betty: Well, maybe just a cigarette more.
Ray: Never such a blizzard before…
Betty: I’ve got to get home.
Ray: But baby, you’d freeze out there.
Betty: Say, lend me your comb.
Ray: It’s up to your knees out there.
Betty: You’ve really been grand–
Ray: Your eyes are like starlight now.
Betty: But don’t you see–
Ray: How can you do this thing to me?
Betty: There’s bound to be talk tomorrow.
Ray: Think of my lifelong sorrow–
Betty: At least there will be plenty implied.
Ray: If you caught pneumonia and died.
Betty: I really can’t stay.
Ray: Get over that old doubt.
Betty: Ah, but–
Ray: Baby, it’s
Both: Cold outside…

Member
Joined: 08.01.2012

یعنی روی کسی کنترل داشتن to get a hold on sb البته من فکر می کنم که

Senior Member
Joined: 26.02.2012

سلام به همه. آره به نطر من هم
to get a hold on somebody
یعنی کنترل روی کسی داشتن. یعنی یه جورایی کسی رو تو مشت خودت داشته باشی
:-)

Senior Member
Joined: 26.02.2012

Betty: I really can’t stay.
بتی: واقعا نمیتونم بمونم.
Ray: But baby, it’s cold outside!
ری: اما عزیزم بیرون خیلی سرده!
Betty: I’ve got to go ‘way–
بتی: من باید برم. خیلی-
Ray: But baby, it’s cold outside!
ری: اما عزیزم بیرون خیلی سرده!
Betty: This evening has been–
بتی: ایب بعد از ظهر خیلی-
Ray: Been hoping that you’d drop in.
ری: امیدوار بودم که بهم سر میزنی.
Betty: So very nice.
بتی: چقدر خوب.
Ray: I’ll hold your hands, they’re just like ice.
ری: دستهاتو تو دستهام میگیرم. اونها به سردی یخ هستن.
Betty: My mother will start to worry–
بتی: مامانم نگران میشه-
Ray: Beautiful, what’s your hurry?
ری: خوشگله چرا اینقدر عجله میکنی؟
Betty: And father will be pacing the floor.
بتی: بابام از نگرانی هی اینور و اونور میره.
Ray: Listen to the fireplace roar!
ری: به صدای شعله های آتش شومینه گوش کن!.
Betty: So really I’d better scurry.
بتی: خب دیگه واقعا بهتره که عجله کنم.
Ray: Beautiful, please don’t hurry.
ری: خوشگله خواهش میکنم عجله نکن.
Betty: Well maybe just a half a drink more.
بتی: خب شاید فقط نصف لیوان دیگه از نوشیدنی رو بنوشم.
Ray: Put some records on while I pour.
ری: تا من نوشیدنی هارو میریزم یه آهنگی بذار که گوش کنیم.
Betty: The neighbors might think–
بتی: همسایه ها شاید فکر کنن که-
Ray: But baby, it’s bad out there.
ری: اما عزیزم بیرون هوا خیلی بده.
Betty: Say, what’s in this drink?
بتی: بگو چی تو این نوشیدنی هست؟
Ray: No cabs to be had out there.
ری: تو این هوا بیرون هیچ تاکسی گیر آدم نمیاد.
Betty: I wish I knew how–
بتی: آرزو میکنم میدونستم که چطور-
Ray: Your eyes are like starlight now.
ری: حالا چشمهات مثل دو تا ستاره میدرخشن.
Betty: To break the spell.
بتی: این طلسم رو باطل کنم.
Ray: I’ll take your hat. Your hair looks swell.
ری: کلاهتو میگیرم چون موهات پف کرده.
Betty: I ought to say, “No, no, no, sir!”
بتی: من باید یگم"نه نه نه آقا!"
Ray: Mind if I move in closer?
ری: اشکالی داره اگه بیام نزدیکتر؟
Betty: At least I’m gonna say that I tried.
بتی: حداقل میگم که تلاشمو کردم.
Ray: What’s the sense in hurting my pride?
ری: از شکوندن غرور من چه لذتی میبری؟
Betty: I really can’t stay.
بتی: من واقعا نمیتونم بمونم.
Ray: Oh, baby, don’t hold out.
ری: اوه عزیزم از من دوری نکن.
Betty: Ah, but it’s–
بتی: آه اما این-
Ray: Cold outside…
ری: بیرون سرده...
Betty: I simply must go!
بتی: من دیگه باید برم!
Ray: But baby, it’s cold outside!
ری: اما عزیزم بیرون سرده!
Betty: The answer is no!
بتی: جواب من نه هست!
Ray: But baby, it’s cold outside.
ری: ری: اما عزیزم بیرون سرده.
Betty: The welcome has been–
بتی: اینکه دعوتم کردی بیام تو-
Ray: How lucky that you dropped in!
ری: چقدر خوش شانس بودم که اومدی!
Betty: So very nice and warm.
بتی: خیلی خوب و گرمه.
Ray: Look out the window at that storm.
ری: به طوفان بیرون پنجره نگاه کن.
Betty: My sister will be suspicious.
بتی: خواهرم مشکوک میشه.
Ray: Gosh, your lips look delicious.
ری: خدای من! لبهای تو خوشمزه به نظر میرسن.
Betty: My brother will be there at the door.
بتی: برادرم بیرون در منتظرم میمونه.
Ray: Waves upon a tropical shore!
ری: مثل امواجی که به ساحل استوایی میخورن!
Betty: My maiden aunt’s mind is vicious.
بتی: عمه/خاله باکره ام خیلی بد طینته.
Ray: Gosh, your lips are delicious.
ری: خدای من! لبهای تو خوشمزه به نظر میرسن.
Betty: Well, maybe just a cigarette more.
بتی: خب شاید فقط به اندازه ی یه سیگار دیگه بمونم.
Ray: Never such a blizzard before…
ری: هرگز همچین کولاکی نشده بود...
Betty: I’ve got to get home.
بتی: اما من باید برم خونه.
Ray: But baby, you’d freeze out there.
ری: اما غزیزم اون بیرون یخ میزنی.
Betty: Say, lend me your comb.
بتی: شانه ات رو بهم قرض بده.
Ray: It’s up to your knees out there.
ری: همون پایین کنار زانوته.
Betty: You’ve really been grand–
بتی: واقعا خیلی لطف-
Ray: Your eyes are like starlight now.
ری: حالا چشات مثل ستاره ها میدرخشه.
Betty: But don’t you see–
بتی: اما مگه نمیبینی-
Ray: How can you do this thing to me?
ری: چطور میتونی اینکارو با من بکنی؟
Betty: There’s bound to be talk tomorrow.
بتی: حتما فردا باهام صحبت میکنن
Ray: Think of my lifelong sorrow–
ری: به فکر غم و اندوه زندگی من باش-
Betty: At least there will be plenty implied.
بتی: حداقل یه اشاره هایی میکنن.
Ray: If you caught pneumonia and died.
ری: اگه ذات الریه بگیری و بمیری چی؟
Betty: I really can’t stay.
بتی: واقعا نمیتونم بمونم.
Ray: Get over that old doubt.
ری: اون شک های قدیمی ات رو فراموش کن.
Betty: Ah, but–
بتی: آه اما-
Ray: Baby, it’s
ری: عزیزم خیلی-
Both: Cold outside…
هردو باهم: بیرون سرده...

امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم. :-)

Junior Member
Joined: 08.03.2012
leila_persian_girl wrote:

سلام به همه. آره به نطر من هم
to get a hold on somebody
یعنی کنترل روی کسی داشتن. یعنی یه جورایی کسی رو تو مشت خودت داشته باشی
:-)

بله حق با شماست من توی یه انجمن انگلیسی این سوال رو پرسیدم و همین کنترل داشتن درسته.

ببینین :
It means someone is hooked on someone, like a tight grip emotionally.

In You Really Got A Hold On Me the singer wants to walk "i want to leave you, dont want to stay here, dont want to spend another day here" but cant "i want to split now, i just cant quit now" because he loves her, even tho he doesnt really like her.

Junior Member
Joined: 08.03.2012

ضمنا از دوستی که زحمت ترجمه ی
Baby it's cold outside
رو کشیده خیلی تشکر می کنم.

Senior Member
Joined: 26.02.2012

خواهش میکنم دوست عزیز. قابلی نداشت. :-)

Junior Member
Joined: 08.03.2012

سلام بچه ها , می خواستم این دو تا جمله رو معنی کنید :
All the girls around her say she's got it coming
But she gets it while she can

Senior Member
Joined: 26.02.2012

سلام دوست عزیز
این دو مصرع از یکی از آهنگ های گروه بیتلز هست.آهنگ های این گروه خیلی وقتها مبهمه.
اینجا معنی اش اینه که همه ی دخترهای دیگه حوصله لورتا رو ندارن و دلشون میخواد سر به تنش نباشه
و مصرع دوم هم میگه که لورتا هر موقع دلش بخواد می تونه هر پسری رو که بخواد داشته باشه و احتمالا به خاطر همینه که بقیه دخترها ازش بدشون میاد.
:-)

Junior Member
Joined: 08.02.2012

thnx , bacheha ke correctam kardin!

Junior Member
Joined: 08.03.2012
leila_persian_girl wrote:

سلام دوست عزیز
این دو مصرع از یکی از آهنگ های گروه بیتلز هست.آهنگ های این گروه خیلی وقتها مبهمه.
اینجا معنی اش اینه که همه ی دخترهای دیگه حوصله لورتا رو ندارن و دلشون میخواد سر به تنش نباشه
و مصرع دوم هم میگه که لورتا هر موقع دلش بخواد می تونه هر پسری رو که بخواد داشته باشه و احتمالا به خاطر همینه که بقیه دخترها ازش بدشون میاد.
:-)

سلام , ممنون.
من البته فکر نمی کنم که آهنگ های بیتلز خیلی وقت ها مبهمه , معروف شدن اونا اتفاقا برای همین ساده بودنشونه.
در مورد اون دو تا جمله هم من از یه فروم - انگلیسی - پرسیدم , این جوابی بود که گرفتم :
"She's got it coming" means that something's going to happen to her, probably something bad, or she's going to learn her lesson.

"She gets it" in the context of the next line doesn't really explain what it means in any way.

ممنون

Senior Member
Joined: 26.02.2012

آره جوابی که گرفتی درسته. :-)
موفق باشی.

Add new comment