Kontrol edebilir misiniz?

3 posts / 0 new
-rakiuzo-
Joined: 06.07.2013
Pending moderation

Preface The United States Food and Drug Administration (FDA) completed a consultation for insect resistant (protected) corn line MON 810 in 1996.

Ön söz Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), haşerelere dirençli (korumalı) MON 810 serisi mısır için istişaresini 1996 yılında tamamladı.

Health Canada notified Monsanto that the Department had no objection to the food use of corn line MON 810 in 1997.

Kanada Sağlık Bakanlığı, 1997 yılında, MON 810 serisi mısır kullanımına, bakanlıkça itirazlarının bulunmadığını Monsanto’ya tebliğ etti.

These decisions were made by both regulatory authorities following a comprehensive assessment of MON 810 based upon internationally accepted principles for establishing the safety of foods derived from genetically modified plants.

Bu kararlar, iki düzenleyici otorite tarafından, MON 810’a yönelik kapsamlı bir değerlendirmeyi takiben, genetiği modifiye edilmiş mahsul üretiminin güvenlik tespitinde, uluslararası kabul gören prensiplere dayanılarak alınmıştır.

The record of review and decision-making is described for the FDA consultation in Appendix 1 and for Health Canada’s assessment in Appendix 2.

FDA konsültasyonu neticesinde yeniden gözden geçirilmiş rapor ve alınan kararlar Ek 1’de ve Kanada Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmesi Ek 2’de ifade edilmiştir.

The data and information in this case study have been summarized for training purposes.

Bu vaka çalışmasındaki veri ve bilgi, eğitim amaçlı olarak özetlenmiştir.

The case study is derived from parts of the food safety submission assessed by Health Canada. Vaka çalışması, Kanada Sağlık Bakanlığı’nın talep doğrultusunda besin güvenliği fasıllarından ayrı tutulmuştur.

Monsanto Canada Inc. provided data on the description of the new variety, the donor organism(s), the genetic modification methods and characterization.

Monsanto Canada Şti. yeni cins, donör organizma (-lar), genetik modifikasyon metodları ve karakterizayon konularında veri sağlamıştır.

Editor
Joined: 24.10.2011

What's this?

from the dark epochs
Joined: 31.05.2014

:-)

Add new comment