Advertisements

ԳԱՐՈՒՆ ԵԿԱՎ (Garun Yekav ) (English translation)

ԳԱՐՈՒՆ ԵԿԱՎ

Գարուն եկավ, վարդը շաղով,
Բլբուլն եկավ անուշ խաղով,
Ես էլ հազար երգ ու խաղով
Գուսանն եմ իմ լավիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:
 
Ախ յարս, յարս լավն է, լավ,
Հագել է հրեղեն հալավ,
Կրակն ընկավ սիրտս, հալավ:
 
Ինչպես կաքավ նստի քարին,
Ձեն տա սարին, սիրած յարին,
Ես չեմ երգի սերն օտարին,
Գուսանն եմ իմ լավիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:
 
Ախ յարս, յարս լավն է, լավ,
Հագել է հրեղեն հալավ,
Կրակն ընկավ սիրտս, հալավ:
 
Ով որ ինձ նման երգիչ է,
Յարիս գովե` դարձյալ քիչ է,
Հավասն եմ, էլ ցավս ի՞նչ է,
Գուսանն եմ իմ լավիկ յարին,
Իմ անուշ կաքավիկ յարին:
 
Ախ յարս, յարս լավն է, լավ,
Հագել է հրեղեն հալավ,
Կրակն ընկավ սիրտս, հալավ:
 
Submitted by viridisrenpoleviridisrenpole on Mon, 14/03/2016 - 14:21
Last edited by Miley_LovatoMiley_Lovato on Tue, 20/04/2021 - 17:06
English translationEnglish
Align paragraphs

Spring Has Come

Spring has come, the rose with dew,
The Nightingale came with its sweet sway,
And I came with a thousand songs and sway
I am the singer of my pretty lover,
Of my sweet partridge lover.
 
Oh my lover, my lover is good, good,
He wears a fire helmet,
My heart fell into the fire, it melted.
 
How should a partridge sit on the stone,
Notify the mountain,
The adored lover,
I don't sing love to the stranger,
I am the singer of my pretty lover,
Of my sweet partridge lover.
 
Oh my lover, my lover is good, good,
He wears a fire helmet,
My heart fell into the fire, it melted.
 
Whoever is a singer like me,
Compliment my lover;
Again it is little,
I am the will, for what is my pain?
I am the singer of my pretty lover,
Of my sweet partridge lover.
 
Oh my lover, my lover is good, good,
He wears a fire helmet,
My heart fell into the fire, it melted.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by vanajanvanajan on Sun, 25/07/2021 - 05:14
Added in reply to request by ilyaprowerilyaprower
Please help to translate "ԳԱՐՈՒՆ ԵԿԱՎ"
Comments
Read about music throughout history