געװען אַמאָל איז אַ שטעטל (Geven amol iz a shtetl) (English translation)

געװען אַמאָל איז אַ שטעטל

עװען אַמאָל איז אַ שטעטל
בײַם ברעג פֿונעם נעסטער אַ טאָל,
אײַנגעװיקט אין חלומות,
געװען אַזאַ שטעטל אַמאָל.
 
געלעבט זיך דאָרטן ײִדן װי ײִדן,
אין פֿרײדן און דאגות אָן צאָל,
פֿון דורות פֿאַרװאָרצלטע תּושבֿים,
געװען אַזאַ שטעטל אַמאָל.
 
און פֿרױען געזונגען דאָרט לידער
פֿון ליבעס, מיט אױגן פֿאַרבענקט,
און קינדער צעװױעטע שטיפֿערס
זיך מעשׂיות פֿון שדים דערצײלט.
 
אַזױ האָט דאָס שטעטל זװיניעטשקע.
כאָטש קלענער און בלײכער מיט דער צײַט
געשפּונען דעם גילדענעם פֿאָדעם
פֿון זײדעס און באָבעס אָן בײַט.
 
נאָר פּלוצעם װי אַ דונער געקומען
דאָס אײן און פֿערציקסטע יאָר
דער נעסטער טוט סטראַשעדיק ברומען
דער הימל פֿאַרצױגן זיך גראָ.
 
און זעלנער אין גרינע מונדירן
מיט ביקסן צום שיסן געװענדט,
אױף דער בריק װאָס איבערן נעסטער
זײ אַלע ביז אײנעם פֿאַרלענדט.
 
דעם שוחט מיט װײַב און אַכט קינדער
אין טלית געהילט זײ – שמע ישׂראל!
די געשרלען פֿאַרשלונגען דער נעסטער.
די כװאַליעס פֿאַרשטומט זײער קול.
 
הײַנט גרינען דאָרט װײַטער די לאָנקעס
און ס'פּאַשעט דער פּױער זײַן קי,
װי קײן מאָל געװען דאָרט קײן ײִדן
װי גאָרנישט געשען דאָרטן װי.
 
Submitted by malucamaluca on Fri, 03/09/2021 - 04:55
Last edited by malucamaluca on Sat, 04/09/2021 - 23:47
English translationEnglish
Align paragraphs

Once There Was A Town

There once was a town,
On the banks of the Dniester Valley,
Lulled by dreams,
There was such a town once.
 
Jews had lived there like Jews,
With numberless worries and joys,
Generations of deep-rooted dwellers,
There was such a town once.
 
And women sang songs there
Of loves, with yearning eyes,
And kids, mischievous troublemakers,
Told each other ghost stories.
 
That is how the town Zvinetshke,
Though smaller and paler with time,
Spun the golden thread
Of grandparents without change.
 
But suddenly like a thunderclap it came,
The year nineteen forty-one.
The Dniester roars menacingly,
The sky, obscured – gray.
 
Soldiers in gray uniforms
With rifles ready to shoot.
On the bridge over the Dniester
They wiped them out to the last.
 
The ritual slaughterer with his wife and eight children
Wrapped them in his tallis – Shema Yisrael!
The cries were swallowed by the Dniester,
The waves silenced their voice.
 
Today the fields are now green again,
And the peasant pastures his cows,
As if no Jews were ever there,
As if nothing had ever happened.
 
Thanks!
Submitted by malucamaluca on Fri, 03/12/2021 - 16:58
Comments
Read about music throughout history