Fleetwood Mac - Go Your Own Way (Persian translation)

Persian translation

راه خودت رو برو

دوست داشتن تو
آیا انجام این کار درست است؟
من اصولا" چگونه میتوانم چیزی را تغییر دهم
که آنرا حس میکنم؟
 
اگر میتوانستم
شاید دنیای خود را
به تو میدادم
چگونه میتوانم
وقتی تو آنرا از من
نخواهی گرفت
 
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
تو میتونی اونو
یک روز دیگر تنهایی بنامی
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
 
بمن بگو چرا
همه چیز عوض شد
بار و بندیلو بسته
زندگی اشتراکی غیر رسمی تمام چیزی است که میخوای
 
اگه میتونستم
عزیزم دنیای خودمو بهت میدادم
آغوشت را بگشا
همه چیز در انتظار توست
 
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
تو میتونی اونو
یک روز دیگر تنهایی بنامی
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
 
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
تو میتونی اونو
یک روز دیگر تنهایی بنامی
تو میتونی راه خودت رو بری
راه خودت رو برو
تو میتونی اونو
یک روز دیگر تنهایی بنامی
 
تو میتونی راه خودت رو بری
اونو یک روز دیگر تنهایی بنامی
...تو میتونی راه خودت رو بری
 
Submitted by N.F. on Thu, 02/11/2017 - 04:13
Last edited by N.F. on Tue, 10/04/2018 - 17:29
English

Go Your Own Way

Comments