Anil Durmus - Gururum Yerde Kalmaz (Persian translation)

Persian translation

غرورم روی زمین نخواهد ماند

بر نگرد، بر نگرد، اگر برگشتی هم چه ممکن بود بشود؟
ببین هر طرفم مجروح است
داغان شدم به ویرانه ای مبدل شدم
تو را هرگز فراموش نکردم از اینجا برو
برای به عقب برگشتن دیگر توانی برایم باقی نمانده
 
حرف بزن، حرف بزن، آیا فراموش کردن آسان است؟
چشمهایم را آگاهانه بستم
امیدم برای سیراب شدن بار دیگر از دست رفت
دارم میسوزم ولی کسی نمیتواند آتش را خاموش کند
برای به عقب برگشتن دیگر توانی برایم باقی نمانده
 
یک شب آمده
خاطرات را برداشته و میروی حرف بزن
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
به دروغ دوست داشتی
در فرداهایم با من نیستی
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
بر نگرد، بر نگرد، اگر برگشتی هم چه ممکن بود بشود؟
ببین هر طرفم مجروح است
داغان شدم به ویرانه ای مبدل شدم
تو را هرگز فراموش نکردم از اینجا برو
برای به عقب برگشتن دیگر توانی برایم باقی نمانده
 
یک شب آمده
خاطرات را برداشته و میروی حرف بزن
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
به دروغ دوست داشتی
در فرداهایم با من نیستی
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
روز آمده و رو در رو شده
دیگر اگر هم بخواهی برگردی دیر شده است عشق من
اصلا" به پشت سر نگاه نکردم
این عشق لزومی ندارد و فاقد توجیه
 
یک شب آمده
خاطرات را برداشته و میروی حرف بزن
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
یک شب آمده
خاطرات را برداشته و میروی حرف بزن
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
به دروغ دوست داشتی
در فرداهایم با من نیستی
نخواهم گفت بمان باور کن
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
غرورم اینطوری روی زمین نخواهد ماند
 
Submitted by N.F. on Sat, 28/10/2017 - 03:28
Added in reply to request by Itsshaadi
Turkish

Gururum Yerde Kalmaz

More translations of "Gururum Yerde Kalmaz"
PersianN.F.
See also
Comments