• دالکه

Share
Font Size
Laki
Laki

دالکه lyrics

وقتی دو گهواره بیم
نایون و بی پلاره بیم
بی خور د چرخ فلک
دلسوزی داشتم بی کلک
 
وو که نامش دالکه بی
بهشت خدا سیش قواله بی
وقتی خدا وه جون تو هرده قسم
 
بعد خدا تو خدا بیی
دالکه وه خداییت قسم
دالکه ه دالکه
هونمونم بی تو چول و خاموشه دالکه
ه دالکه
 

 

Comments