• نفس تنگی

Share
Font Size
Laki
Laki

نفس تنگی lyrics

نفس تنگی گریتم دی غریوی
چنی غم ها د تشنیم د ئای غریوی
مگر موه چش یا بوی پیره
وا بد ئامروز و سو بفریوی
نه دسی که درارم
د مین بی نسیوی
وقتی که کیچه پر د برگه
یعنی خزونی د ئاو کیچه گذشته
وقتی د کیچه هوای تو میایه
تو وا باد هوم سفری در هرکجا که میایه
 

 

Comments