• شوگردی

Share
Font Size
Laki
Laki

شوگردی lyrics

دلبری، ئافسونگری کشتمه وا گوشه چشی
چنو د خوم دیرم کرده بیمه وه لیوه شوگردی
شو گردم، شوگردم، آئیی پر د دردم
خیال تو بیه وه تیری ها د ئای قلبم
آئی لیوه پریشو حالتم
یه عمره مه دوس خارتم
هه عزیزم هه عزیزم
 

 

Comments