Red Velvet - Happiness (행복) (Transliteration)

Transliteration

хэппинесс (хэнбок)

Versions: #1#2
сомтаймс ю готта би болд
джаст рок зе ворлд
буу-я!
 
лалала лалала лалалала хэппинесс!
лалала лалала
 
а ю хэппи? о!
 
коминын блоу ап ккульккульхан кибун чендж ап
химыль нэрёго ичэ вайнд ап хан банэ мочин ири гадык стрэй ап
нан мэиль до стайл ап кибун динын ирэ чибчун!
нэга хэнбокхагэ санын бигёрыль чом мальхэболькка?
 
ачимэ нан чамыль ккэ оммаккэ саранхандаго мальхэ (охю чакхан нэ ттара)
чольчоль нарыль ттараон хэппига ном киёвосо хэнбокхэ (о, ега мальхандэ!)
 
ирон мони чорон пауэр кыгоман тта, тта, тта, ттарагада
орындыри ччанэ боё кыдырын чонмаль хэнбокхачи ана
киппын ири мочин ири сэгенын чам, чам, чам, манын дэра
кырон мони кырон пауэр уринын кванщимдо ккыноборинчи орэ
 
дальра дальра нанын чом хэбого щипын кыня хаго мальчи
комин комин хадаго орыни димён хухи маныльтэндэ
ичэ оныль нэильдо хэнбокыль чанын нае мохомильги
дальра дальра нанын чом кынчоне химыль нанын миго ичи
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала (о, а ю хэппи? о?)
 
хакгё ганын гирэ маннан чингу нэгэ дальрёвасо пальччан ккиго уочуни чого!
ккириккири моё чаннанчидон намджаэдыль нэга чинагани ещикэсо чого!
чансори хачиман сэсанэсо нэга чэиль чодан омма
хей? хей? тивисокэ ссаумбаккэ морынын орындыль ппэ!
 
чомчом до чоынголь нан нарасо хэнбокэ
до кибун чоын гон нэ гётэ но итан го (о, ват ю ванна би?)
 
ирон мони чорон пауэр кыгоман тта, тта, тта, ттарагада
орындыри ччанэ боё кыдырын чонмаль хэнбокхачи ана
киппын ири мочин ири сэгенын чам, чам, чам, манын дэра
кырон мони кырон пауэр уринын кванщимдо ккыноборинчи орэ
 
дальра дальра нанын чом хэбого щипын кыня хаго мальчи (орэ, орэ, орэ, орэ)
комин комин хадаго орыни димён хухи маныльтэндэ (орэ, орэ, орэ, орэ)
ичэ оныль нэильдо хэнбокыль чанын нае мохомильги (чомчом до чоынголь)
дальра дальра нанын чом кынчоне химыль нанын маго ичи (нан нарасо хэнбокхэ)
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала (о, а ю хэппи? о?)
 
шайн он ми, лет ит шайн он ми
нэ пумэ лет ит шайн
шайн он ми, лет ит шайн он ми
нэ ту парэ лет ит шайн
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала хэппинесс!
 
Submitted by cookiiiieeee on Tue, 13/02/2018 - 12:41
Last edited by cookiiiieeee on Tue, 06/03/2018 - 13:09
Korean

Happiness (행복)

More translations of "Happiness (행복)"
Transliterationcookiiiieeee
See also
Comments