Hayastan (Հայաստան) (English translation)

Advertisements
Armenian

Hayastan (Հայաստան)

Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի
 
Մեր հւյսերի յերազների՝ յերազների ամենա լավ մաս@ մնած
Մեր միամիտ սխալների՝ սխալների յեվ հավատի դաս@ մնած
 
Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի
 
Վերճին անqամ հարծ են մխւմ՝ հարծեն մխւմ ինճ խխճով ես այսqան երկար։
____տխւր մնւմ՝ ծանր վախտն իմնե տեր աստված։։։։։։
 
Սիրծ ինճպես՝ ինճպես ւրախ լինի
Երպ երկիրս ճարիq ճարիq ւնի։։։
Սիրծ ինճպես՝ հանգիստ հանգիստ երqի
Երպ Հայաստանն իմ ոqնւտյան կարիq ւնի
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 24/08/2017 - 21:48
Last edited by MichaelNa on Thu, 24/05/2018 - 14:22
Align paragraphs
English translation

Armenia

How my heart can be joyful
If my country has wounds
How can my heart simply sing
When Armenia calls for my help
 
Dreams of our hopes, from those dreams the best part left,
Of our mistakes, and of beliefs, lessons left
 
How my heart can be joyful
If my country has wounds
How can my heart simply sing
When Armenia calls for my help
 
For the last time I push this question, push a question of which land do we belong to for so long
It's sad, hard fear, dear God
 
Sirts inchpes, inchpes urax lini
Erp erkirs chariq chariq uni...
Sirts inchpes, hangist hangist erqi
Erp Hayastann im oqnutyan kariq uni
 
How my heart can be joyful
If my country has wounds
How can my heart simply sing
When Armenia calls for my help
 
© Copyright հեղինակային իրավունքներ Derechos de autor זכויות יוצרים Telif hakkı Авторские права:
Александр Листенгорт Ալեքսանդր Լիստենգորթ Alexander Listengort אלכסנדר ליסטנגורט
Submitted by Alex Listengort on Wed, 11/07/2018 - 09:41
Added in reply to request by Zarina01
More translations of "Hayastan (Հայաստան)"
See also
Comments