Advertisements

He Won't Go (Persian translation)

  • Artist: Adele
  • Song: He Won't Go 20 translations
  • Translations: Albanian, Arabic, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Persian, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian #1, #2, Spanish, Swedish, Turkish #1, #2, Vietnamese
Persian translationPersian
A A

او نخواهد رفت

بعضی ها می گویند که بهتر است بدون تو باشم
اما آنها آنگونه که من تو را میشناسم نمیشناسندت
یا حداقل آن جنبه از وجودت را که خیال می کردم میشناسم نمیشناسند
اینبار نمی توانم طاقت بیاورم
همچنان ادامه می یابد و من دیوانه میشوم
بوسیله چیزهایی که باعث می شوند تو را به خاطر بیاورم
مثل نوشته ها و لباس هایی که از خودت باقی گذاشته ای
مرا بیدار کن، مرا بیدار کن وقتی که همه چیز تمام شد
بلند نخواهم شد تا زمانی که این جنگ را برنده شوم
شان و مقام من ناتمام مانده است
 
اما نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم که این ریسک را به جان بخرم
نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم این ریسک را به جان بخرم
 
خیلی گیج شده ام، از قدم نهادن در این راه خیلی می ترسم
اگر شکست بخورم و قلبم را ببازم چه؟ اگر ترد شوم چه؟
هرگز خودم را نخواهم بخشید اگر در این راه سعی ام را نکنم
امروز صدایش را شنیدم
یک کلمه هم از حرفهایش را نفهمیدم
حتی یک شباهت هم به مردی که میشناختم نداشت
در عوض یک پسر خالی و شکست خورده بود
 
اما نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم که این ریسک را به جان بخرم
نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم این ریسک را به جان بخرم
 
وقت هایی خواهد بود که تلاش خواهیم کرد و درجا خواهیم زد
کم خواهیم آورد، شکی در آن نیست
تقریبا از پا در خواهیم آمد و سپس می سوزیم و تکه تکه خواهیم شد
پس نکه ها را تماشا کن که به خاکستر تبدیل میشوند
اما با ابن وجود هرگز هیچ چیز لکه دارمان نخواهد کرد
 
نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم که این ریسک را به جان بخرم
نخواهم رفت
نمی توانم به تنهایی انجامش بدهم
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
من می خواهم این ریسک را به جان بخرم
 
آیا...آیا مرا به یاد خواهد داشت؟
آیا هنوز مرا دوست خواهد داشت با وجود اینکه رها شده است؟
یا بازخواهد گشت به آنجا و آن زهر را بجای من انتخاب خواهد کرد؟
وقتی دیروز با هم صحبت کردیم
به من گفت که نفسم را حبس کنم و بنشینم و منتظر بمانم
بزودی به خانه خواهم رفت، دیر نخواهم کرد
 
او نخواهد رفت
نمی تواند به تنهایی انجامش دهد
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
او می خواهد آن ریسک را به جان بخرد
پس من نخواهم رفت
نمی تواند به تنهایی از پس کار برآید
اگر این عشق نیست پس چیست؟
می خواهم آن ریسک را به جان بخرم
 
چون
او نخواهد رفت
نمی تواند به تنهایی انجامش دهد
اگر این عشق نیست، پس چیست؟
او می خواهد آن ریسک را به جان بخرد
پس من نخواهم رفت
نمی تواند به تنهایی از پس کار برآید
اگر این عشق نیست پس چیست؟
می خواهم آن ریسک را به جان بخرم
 
Submitted by leila_persian_girlleila_persian_girl on Wed, 05/09/2012 - 20:18
EnglishEnglish

He Won't Go

Comments
Advertisements
Read about music throughout history