Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

힘내! (Don't give up) (himnae!) (Transliteration)

Transliteration
A A

힘내! (Don't give up) (Химнэ!) [Кирилизация]

Химыль нэ Бэйби донт гив ап
Мэильгати моду да Хэппи хачжин анха
Чжэмитнын иль манчжиман гокчжондо манха
Наман кырон сэнгакхаго санын гон аня
Нугуна да гокчжонгоринын анго сара
 
Кырэпасы даыльго
Маым дохвачжиэ гадык чильхэбва
Нэ хвакщиныль ещимхачжи ма марачжво
Тодащи мансоринын ирын хачжи марачжво
Мэиль нэге мальхэчжво
 
Химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
Чжа орынсонэ хана винсонэдо хана
Маымдэро чильхаго кырёнага
Пальган донкырами чорог эксы пёщи
Нэга мандын ге чжондабильчжи молла
 
Химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
Сэсон гачжан битнаго еппынге мволька
Ангэкот мальгодо гакаиэисо
Мон госэ чатчжи анхадо нунапэ итнынголь
Нуга бвадо гачи итнын наинголь
 
Чам альмён чжотгесо
Кыром нова на модуга хэнбокхэ
Уль оммага мэиль нэге хэчжвотдон маль
Нон итнын кыдэрога чжэильро еппо
Орёун ге анинголь
 
Химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
На оныль химдыротдон ию
Да нэирыль хянханын гвачжон
Харухару наль вихэ сарачжво
Чигымбода наль до ёппохэчжво
 
Соу химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
Да альмён чжотгесо
Кыром нова на модуга хэнбокхэ
Амурон гокчжоныль хачжима мальго
И сунган диджейга двэсо чумыль чжвочжво
Дащи двиобва чомбуто
 
Химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
Чжо нопын ханыль хянхэ
До кыге инсахэбва
Ное сонкыти бёрэ дахыль манкым
Чжо нольбын падарыль хянхэ
До кыге соричёбва
Гатхёитдон маыми пон тультригекым
 
Химыль нэ Бэйби донт гив ап
 
Thanks!
Submitted by WanseuWanseu on 2021-09-23
Last edited by WanseuWanseu on 2022-03-24
Translations of "힘내! (Don't give up) ..."
Transliteration Wanseu
Collections with "힘내! (Don't give up)"
TWICE: Top 3
Comments
Read about music throughout history