His Day is Done (Afrikaans translation)

  • Artist: Maya Angelou (Marguerite Annie Johnson)
  • Song: His Day is Done
  • Translations: Afrikaans
  • Requests: Xhosa, Zulu
Proofreading requested
English

His Day is Done

His day is done.
Is done.
The news came on the wings of a wind, reluctant to carry its burden.
Nelson Mandela’s day is done.
The news, expected and still unwelcome, reached us in the United States, and suddenly our world became somber.
Our skies were leadened.
 
His day is done.
We see you, South African people standing speechless at the slamming of that final door through which no traveler returns.
Our spirits reach out to you Bantu, Zulu, Xhosa, Boer.
We think of you and your son of Africa, your father, your one more wonder of the world.
 
We send our souls to you as you reflect upon your David armed with a mere stone, facing down the mighty Goliath.
 
Your man of strength, Gideon, emerging triumphant.
 
Although born into the brutal embrace of Apartheid, scarred by the savage atmosphere of racism, unjustly imprisoned in the bloody maws of South African dungeons.
 
Would the man survive? Could the man survive?
 
His answer strengthened men and women around the world.
 
In the Alamo, in San Antonio, Texas, on the Golden Gate Bridge in San Francisco, in Chicago’s Loop, in New Orleans Mardi Gras, in New York City’s Times Square, we watched as the hope of Africa sprang through the prison’s doors.
 
His stupendous heart intact, his gargantuan will hale and hearty.
 
He had not been crippled by brutes, nor was his passion for the rights of human beings diminished by twenty-seven years of imprisonment.
 
Even here in America, we felt the cool, refreshing breeze of freedom.
 
When Nelson Mandela took the seat of Presidency in his country where formerly he was not even allowed to vote we were enlarged by tears of pride, as we saw Nelson Mandela’s former prison guards invited, courteously, by him to watch from the front rows his inauguration.
 
We saw him accept the world’s award in Norway with the grace and gratitude of the Solon in Ancient Roman Courts, and the confidence of African Chiefs from ancient royal stools.
 
No sun outlasts its sunset, but it will rise again and bring the dawn.
 
Yes, Mandela’s day is done, yet we, his inheritors, will open the gates wider for reconciliation, and we will respond generously to the cries of Blacks and Whites, Asians, Hispanics, the poor who live piteously on the floor of our planet.
 
He has offered us understanding.
We will not withhold forgiveness even from those who do not ask.
Nelson Mandela’s day is done, we confess it in tearful voices, yet we lift our own to say thank you.
 
Thank you our Gideon, thank you our David, our great courageous man.
 
We will not forget you, we will not dishonor you, we will remember and be glad that you lived among us, that you taught us, and that you loved us all.
 
Submitted by malucamaluca on Thu, 04/05/2017 - 16:02
Afrikaans translationAfrikaans
Align paragraphs
A A

Sy Dag is Verby

Sy dag is verby.
Is verby.
Die nuus het gekom op die vlerke van die wind, huiwerig om die las te dra.
Nelson Mandela se dag is verby,
Die nuus, verwags en steed onwelkom, het uitgereik to by ons in die Verenigde State,en skielik word ons dag somber.
Ons hemelruim was met lood gesmeer.
 
Sy dag is verby.
Ons sien julle, Suid Afrikaanse mense sprakeloos by die slaan van hierdie finale deur waardeur geen reisiger terugkeur.
Ons gees reik uit na jou, Bantoe, Zoeloe, Khoza, Boer.
Ons dink aan julle en jul seun van Afrika, julle vader, julle wonder van die wêreld.
 
Ons stuur ons siele na julle terwyl julle reflekteer oor julle Dawid, net gewapen met 'n klip, die magtige Goliat neervel.
 
Jul man van krag, Gideon, versksyn triomfantlik.
 
Alhoewel gebore in die brutale omhelsing van Apartheid, vol littekens deur die wrede atmosfeer van rasisme, onregverdiglik gevange geneem in die bloedige kake van die Suid Afrikaanse kerkers.
 
Sou die man oorleef? Kon die man oorleef?
 
Sy antwoord versterk man en vrou reg oor die wêreld.
 
In die Alamo, in San Antonio, Texas, op die "Golden Gate" Brug in San Francisco, In Chicago se Groot Lus, in New Orleans Mardi Gras, in New York Stad se Times Square, het ons gekyk hoe die hoop van Afrika spring deur die tronkdeure.
 
Sy ontsaglike hart in plek, sy reusagtige wil volhartig en gesond.
 
Ongestrem deur brutaliteit, nog sy passie vir menseregte verminder deur sewe en twintig jaar van gevangenskap.
 
Selfs hier in Amerika het ons die verfrissend koel bries van vryheid gevoel.
 
Wanneer Nelson Mandela die setel van Presidensie vir sy land geneem het - waar hy voorheen nie eers toegelaat is om te stem nie - was ons verswelg deur trane van trots toe ons sien hoe Nelson Mandela die voormalige tronkwagte hoflik uitnooi om in die voorste ry sy Inhuldiging te aanskou.
 
Ons het gesien hoe hy die wêreldse toekenning in Noorwee aanvaar met die grasie en dankbaarheid van Solon in die antiiek Roomse Hof, en met die statigheid van Afrika hoofde uit antieke koninklike stoele.
 
Geen son oorleef die sonsondergang nie maar hy verrys weer en bring die nuwe lig.
 
Ja, Nelson Mandela se dag is verby. Maar ons, sy erfgename, sal die hekke van rekonsiliasie verder oopmaak. En ons sal vrymoediglik reageer op die roepe van Swart en Wit, Asiers, Hispanics - die arme wie bejammeringswaardig op die vloer van die aarde leef.
 
Hy het ons insig gebied. Ons sal nie vergifnis terughou nie - selfs van die wat nie vra nie. Nelson Mandela se dag is verby, belei ons in betraande stemme. Tog lig ons ons eie stem om dankie te sê.
 
Dankie ons Gideon, dankie ons Dawid, ons groot dapper man.
 
Ons sal jou nie vergeet nie, ons sal jou nie onteer nie, ons sal onthou en bly wees dat jy tussen ons geleef het, dat jy ons almal liefgehad het.
 
Submitted by Ben DeWetBen DeWet on Sun, 26/11/2017 - 15:52
Added in reply to request by malucamaluca
Author's comments:

Hope i did this piece justice !!

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
More translations of "His Day is Done"
Afrikaans Ben DeWet
Please help to translate "His Day is Done"
Collections with "His Day is Done"
Maya Angelou: Top 3
Idioms from "His Day is Done"
Comments
Advertisements
Read about music throughout history