ஹோலி [Holi] (Holi) (English translation)

ஹோலி [Holi]

ஹோலி நாள் இங்கே, காதல் கூட்டில் நானிங்கே
ஹோலி நாள் இங்கே, காதல் கூட்டில் நானிங்கே
மன்னன் மேலே வண்ணம் பூசி கொண்டாட மண்ணிலே ஹோலியா
மன்னன் மேலே என்னை பூசி கொண்டாட மண்ணிலே ஹோலியா
 
(ஹோலி கொண்டாடி அவனாடும் போது) [x2]
பார்த்தேன் ரசித்திடுவேனோ, பாவை மயங்கிடுவேனோ
ஹோலி நாள் இங்கே, காதல் கூட்டில் நானிங்கே
 
Submitted by V.M.Bhagath SinghV.M.Bhagath Singh on Fri, 26/03/2021 - 12:09
Last edited by V.M.Bhagath SinghV.M.Bhagath Singh on Wed, 24/11/2021 - 09:53
English translationEnglish
Align paragraphs

Holi

It's the day of Holi here, and I here in my nest made of love
It's the day of Holi here, and I here in my nest made of love
Do they all celebrate Holi just so that I can smear colors on my King?
Do they all celebrate Holi just so that I can caress myself on my King?
 
(While he dances in the celebrations of Holi)
Would I savour him with my eyes?, would this girl swoon by his splendour?
It's the day of Holi here, and I here in my nest made of love
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by GodwithusGodwithus on Tue, 07/12/2021 - 15:03
Added in reply to request by V.M.Bhagath SinghV.M.Bhagath Singh
Comments
Read about music throughout history