Share
Font Size
Laki
Laki

گلبانو lyrics

نه گلی، نه گلبانویی، نه چم مس آهویی
گیونه مین و گیونه موری، تو ارا اخنکه خویی
گیسلت، گیسلت، گیسلت پاساره باخن
چملت، چملت، چملت چی چلچراخن
لیسک چلچراخم نمی، زیخ و آخ و داخم نمی
شکتی می سا تو ایر کم، لیز و کاخ و باخم نمی
باخلت، باخلت، باخلت گله اناره
گیژل سرونت هر مری خلیفه ماره
ژیرم و ژارم ارا تو، بی پلامارم ارا تو
کته مسی چالی چملت، هر پله مارم ارا تو
ماته ممینم، تاگه مویئنم، بی ساز و بی دول، وه برژنگلت، چپه می
لیوه ته موئم، تاگه مشنوئم، بی قصه کردن، ، وه چم مست، گپه می
تش بریقه می، ماوه تمه توز، آگرا منی، کویری درینم گره می
روژه مایه ور، هویره مایه سر، اسکه مخنی،، دسمه مه گری خره می
دسلت، دسلت ، دسلت اَ گیره مارم ، تا گه بوینه کس و کارم
دوس کس و کارم تونی، بو بنیش سه تارم تونی
واهفه چترت بچویچن، سوزیه وهارم تونی
هم گلی هم گل بانویی، هم چم مس آهویی
گیون مین و گیون موری، تو ارا اخنکه خویی؟
 

 

Translations of "گلبانو (Gilbanu)"
Comments