Moana (OST) - How Far I'll Go (Pop Version) (Tongan translation)

English

How Far I'll Go (Pop Version)

I’ve been standing at the edge of the water
Long as I can remember, never really knowing why
I wish I could be the perfect daughter
But I come back to the water, no matter how hard I try
Every turn I take, every trail I track
Every path I make, every road leads back
To the place I know, where I can not go, though I long to be
 
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know, if I go there’s just no telling how far I’ll go
 
I know everybody on this island, seems so happy on this island
Everything is by design
I know everybody on this island has a role on this island
So maybe I can roll with mine
I can lead with pride, I can make us strong
I’ll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
What is wrong with me?
 
See the light as it shines on the sea? It’s blinding
But no one knows, how deep it goes
And it seems like it’s calling out to me, so come find me
And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?
 
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know, how far I’ll go
 
Submitted by FrozenHeart on Sun, 30/10/2016 - 15:14
Last edited by Fary on Sat, 27/05/2017 - 19:10
Align paragraphs
Tongan translation

Fēfē Mama'o 'E 'Alu Au

Na'a ku tu'u 'i he tapa 'o e vai
Fuoloa ai 'i hoku manatu, hala'ataa ku 'ilo'i hono 'uhi
Ku holi keu hoko ki he 'ofefine lelei lahi
Ka foki au ki he vai, neongo pē hoku 'ahi'ahi'i lahi ai
Afe kotoa kuou fai, 'alu'anga kotoa kuou taufa'ala'i
Hala kotoa 'oku ou fakatupu, fakafoki hala kotoa...
Ki he potu 'oku ou 'ilo'i, 'a ia 'oku 'ikai lava au ke a'u, neongo 'oku ou holi ke nofo ai.
 
Vakai he laini 'oku fe'iloaki he langi mo e tahi. Ne ui mai
Pea 'ikai 'ilo hataha hono 'alu mama'o
Kapau 'e nofo 'i mui 'e he matangi ki hoku laa
'E 'ilo au ha'aho 'e kapau teu 'alu, 'e 'ikai ha 'ilo 'e 'alu mama'o fēfē 'e au.
 
'Oku ou 'ilo taha kotoa 'i he motu ni, matamata fiefia lahi 'i he motu ni
Kuo nga'ohi kātoa fakasīpinga
'Oku ou 'ilo taha kotoa 'i he motu ni, 'a ia 'oku ma'u ha fatongia 'i he motu ni
'O mahalo 'oku lava ke fakahoko au mo hoku me'a ai
'Oku ou lava ke tataki mo e polepole, 'oku ou lava ke tau maalohi
Teu fiefia ai 'e kapau teu tokanga ki ai
Ka hiva ha ki'i le'o 'i loto ha laulau'i kehe
Ko e haa me'a 'oku hoko 'ia au?
 
Vakai he maama lolotonga 'ene ngingila ki tahi. Fakakui ia
Ka 'ikai 'ilo hataha hono loloto
Pea mamamata ia 'o hange 'oku ne ui mai, pea ha'u 'o fekumi mai
'O tuku keu 'ilo e me'a 'oku tu'u mama'o mei he laini na, teu folau'i he laini na?
 
Vakai he laini na 'oku fe'iloaki 'a langi mo tahi. Ne ui mai
Pea 'ikai 'ilo hataha hono 'alu mama'o
Kapau 'e nofo 'i mui 'e he matangi ki hoku laa
'E 'ilo au ha'aho, fēfē mama'o 'e 'alu au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 11/02/2017 - 01:21
Comments