Hr. Sinklar (English translation)

Advertisements
Norwegian

Hr. Sinklar

1. Hr. Sinklar drog over Salten hav,
mod Norrig hans kurs monne stande;
blandt Gudbrands klipper han fandt sin grav,
der vanked så blodig en pande.
 
Vel op før dag
de kommer vel over den hede.
 
2. Hr. Sinklar drog over bølgen blå
for svenske penge at stride:
Hjælpe dig Gud, du visselig må
i Græsset for normanden bide.
 
3. Månen skinner om natten bleg,
de vove så sagtelig trille;
en havfru op af vandet steg,
hun spåede Hr. Sinklar ilde:
 
4. "Vend om, vend om, du skotske mand!
det gælder dit liv så fage;
kommer du til Norrig, jeg siger for sandt
ret aldrig kommer du tilbage!"
 
5. "Led er din sang, du giftige trold,
altidens du spår om ulykker;
fanger jeg dig engang i min vold,
jeg lader dig hugge i stykker."
 
6. Han sejled i dage, han sejled i tre
med alt sit hyrede følge,
den fjerde morgen han Norrig mon se,
jeg vil det ikke fordølge.
 
7. Ved Romsdals kyster han styred i land,
erklærede sig for en fjende;
ham fulgte efter fjorten hundrede mand,
som alle havde ondt i sinde.
 
8. De skændte og brændte, hvor de drog frem,
al folkeret monne de krænke;
oldingens afmagt rørte ej dem,
de spotted den grædende enke.
 
9. Barnet blev dræbt i moderens skød,
så mildelig det end smiled;
rygtet om denne jammer og nød
til kærnen af landet iled.
 
10. Bavnen lyste og budstikken løb
fra grande til nærmeste grande;
dalens sønner i skjul ej krøb,
det måtte hr. Sinklar sande.
 
11. "Soldaten er ude på kongens tog,
vi må selv landet forsvare;
forbandet være det niddingsdrog,
som nu sit blod vil spare."
 
12. De bønder af Våge, Lesje og Lom
med skarpe økser på nakke
i Bredebøjgd tilsammen kom,
med skotten vilde de snakke.
 
13. Tæt under lide der løber en sti,
som man mon kringen kalde;
Lågen skynder sig der forbi;
i den skal Fjenderne falde.
 
14. Riflen hænger ej mer på væg,
hist sigter gråhærdede skytte;
nøkken opløfter sit våde skæg
og venter med længsel sit bytte.
 
15. Det første skud hr. Sinklar gjaldt,
han brøled og opgav sin ånde;
hver skotte råbte, da obersten faldt:
"Gud fri os af denne vånde!"
 
16. "Frem bønder, frem, I norske mænd,
slår ned, slår ned for fode!"
Da ønsked sig skotten hjem igen,
han var ej ret lystig til mode.
 
17. Med døde kroppe blev kringen strø´d
de ravne fik nok at æde, -
det ungdomsblod, som der udflød,
de skotske piger begræde.
 
18. Ej nogen levende sjæl kom hjem,
som kunde sin landsmand fortælle,
hvor farligt det er at besøge dem,
der bo blandt Norriges fjælde.
 
19. End knejser en støtte på samme sted,
som Norriges uvenner mon true.
Ve hver en nordmand, som ej bliver hed,
så tit hans øjne den skue!
 
Submitted by Ergi on Wed, 10/10/2018 - 21:25
Submitter's comments:

The folk song is of Norwegian origin and thus written in Norwegian, but on the Faroes it's probably sung in Gøtudanskt (that is, a Faroese variant of Danish). As the text was written in the late 1700s, the original language makes little difference, anyway, since Norwegian writing conventions at the time were almost indistinguishable from Danish.

Align paragraphs
English translation

Mr. Sinclair

1. Mr. Sinclair went over the salty sea,
to Norway his course was set,
among Gudbrand’s cliffs he found his grave,
there waited such a bloody forehead.
 
Up before daybreak
they’re coming over the heath
 
2. Mr. Sinclair went over the blue waves
to fight for Swedish money:
God help you, you surely must,
bite the dust before the Norwegian.
 
3. The moon shines in the pale night,
the waves roll so softly;
a mermaid rose from the water,
she divined Mr. Sinclair an ill fortune:
 
4. “Turn back, turn back, you Scottish man!
It concerns your very life;
If you go to Norway, I tell you the truth,
you’ll never come back!”
 
5. “Mean is your song, you poisonous troll,
you always foretell misfortune,
if I catch you one day at my mercy,
I’ll have you cut to pieces.”
 
6. He sailed for days, he sailed for three,
with all of his hired men,
the fourth morning he saw Norway,
I won’t make a mystery of it.
 
7. By the coasts of Romsdal he went ashore,
declared himself an enemy;
after him followed fourteen hundred men,
who all had evil intentions.
 
8. They defiled and burned where they went,
all law was violated;
the old man’s pleas didn’t touch them,
they mocked the crying widow.
 
9. The child was killed in the mother’s lap,
regardless of how gently it smiled;
the rumor of this woe and misery,
hurried towards the core of the land.
 
10. The beacon beamed and the messenger ran,
from noble to nearest noble;
the sons of the valley didn’t hide,
this Mr. Sinclair had to realise.
 
11. “The soldiers are in the King’s procession,
we must defend the country ourselves;
cursed be the cowardly miscreant,
who would spare his blood now.”
 
12. The peasant of Våge, Lesje and Lom
with sharp axes on their necks
in Bredebøjgd met up,
they would talk to the Scots.
 
13. Close under the mountain side there was a path,
it was called The Ring;
The river hurries past below;
in it the enemies shall fall.
 
14. The riffle is hanging on the wall no longer,
The grey-haired shooter aims for far away;
The nøkk1 rises with it’s wet beard
and awaits it’s prey with longing.
 
15. The first shot was meant for Mr. Sinclair,
he roared and lost his breath;
every Scott cried out, when the colonel died:
“God free us from this agony!”
 
16. “Go forth, peasants, go forth, you Norwegian men,
strike them down, strike them down without care!”
Now the Scott wished himself home,
he wasn’t in a very cheery mood.
 
17. The Ring was filled with dead bodies,
the ravens got a feast, -
the young blood, that was spilled here,
the Scottish girls mourned.
 
18. Not a single living soul made it home,
who could tell his countrymen,
how dangerous it is to visit those,
who live among Norway’s fells.
 
19. A pillar still stands tall in the very place,
that Norway’s enemies threatened
Shame on every Norwegian, who doesn’t het up,
every times his eyes fall upon it! .
 
  • 1. A Scandinavian water spirit that lures people into bodies of water so they drown.
Submitted by Ergi on Wed, 10/10/2018 - 21:39
Idioms from "Hr. Sinklar"
See also
Comments