Advertisements

I ako ne e so nas Pejgamberot (И ако не е со нас Пејгамберот) (Transliteration)

  • Artist: Nasheeds (أناشيد)
  • Song: I ako ne e so nas Pejgamberot (И ако не е со нас Пејгамберот) 3 translations
  • Translations: Bosnian, Bulgarian, English

I ako ne e so nas Pejgamberot (И ако не е со нас Пејгамберот)

Рекол Мухаммед (Салаллаху 'алејхи ве Селлем):
"Сите мои Следбеници ќе влезат во Џеннетот,
Само не оној кои нема да сака да влезе во Џеннетот."
"А кој е тој кои нема да сака да влезе во Џеннетот?",
- Го прашаа Сахабите.
"Кои ќе го следи мојот Суннет, ќе влезе во Џеннетот,
А кои нема да го следи мојот Суннет, тој е однапред го одбил Џеннетот.",
Одговорил он.
 
Припев (2х):
И ако не е со нас Пејгамберот,
Со нас секогаш ќе биде Суннетот.
Сите дела твои ќе ги практикуваме,
Суннетот твој, ние ќе го оживееме.
 
О Мухаммед, твојот Уммет се расипа,
Само колку бида ти не со нас.
Се борат против она што ти си го рекол,
Измислуваат нешто што не е Исламско.
 
Припев (2х).
 
Оние кои ти го знаеја Суннетот,
Оние кои го знаеја Хаккот.
Твоите Асхаби беа вистински,
Но одамна, под земја тие се закопани.
 
Припев (2х).
 
Сега ние се трудиме да живееме
Твојот Суннет, ние да го практикуваме,
Зошто знаеме дека само позади тебе
Можеме Џеннетот да го добиеме.
 
Припев (2х).
 
Рекол Мухаммед (Салаллаху 'алејхи ве Селлем):
"Умметот на Евреите ќе се подели во 71 група,
Умметот на Христијаните ќе се подели во 72 групи,
А мојот Уммет ќе се подели во 73 групи.
72 во џехеннем, само една во Џеннет."
Го прашаа Сахабите:
"Која е таа група, ја Ресулуллах?"
Тој рекол: "Ехли Суннет ве-л-Џемаа'т!
Оние кои ќе го следат, и ќе го живеат мојот Суннет
Во Џемаат."
 
Submitted by Allahov_RobAllahov_Rob on Thu, 19/04/2018 - 19:47
Transliteration
Align paragraphs
A A

I ako ne e so nas Pejgamberot

Rekol Muhammed (Salallahu 'alejhi ve Sellem):
"Site moi Sledbenici ḱe vlezat vo Džennetot,
Samo ne onoj koi nema da saka da vleze vo Džennetot."
"A koj e toj koi nema da saka da vleze vo Džennetot?",
- Go prašaa Sahabite.
"Koi ḱe go sledi mojot Sunet, ḱe vleze vo Džennetot,
A koi nema da go sledi mojot Sunnet, toj e odnapred go odbil Džennetot.",
Odgovoril on.
 
Pripev (2x):
I ako ne e so nas Pejgamberot,
So nas sekogaš ḱe bide Sunnetot.
Site dela tvoi ḱe gi praktikuvame,
Sunnetot tvoj, nie ḱe go oživeeme.
 
O Muhammed, tvojot Ummet se rasipa,
Samo kolku bida ti ne so nas.
Se borat protiv ona što ti si go rekol,
Izmisluvaat nešto što ne e Islamsko.
 
Pripev (2x).
 
Onie koi ti go znaeja Sunnetot,
Onie koi go znaeja Hakkot.
Tvoite Ashabi bea vistinski,
No odamna, pod zemja tie se zakopani.
 
Pripev (2x).
 
Sega nie se trudime da živeeme
Tvojot Sunnet, nie da go praktikuvame,
Zošto znaeme deka samo pozadi tebe
Možeme Džennetot da go dobieme.
 
Pripev (2x).
 
Rekol Muhammed (Salallahu 'alejhi ve Sellem):
"Ummetot na Evreite ḱe se podeli vo 71 grupa,
Ummetot na Hristijanite ḱe se podeli vo 72 grupi,
A mojot Ummet ḱe se podeli vo 73 grupi.
72 vo džehennem, samo edna vo Džennet."
Go prašaa Sahabite:
"Koja e taa grupa, ja Resulullah?"
Toj rekol: "Ehli Sunnet ve-l-Džemaa't!
Oni koi ḱe sledat, i ḱe go živeat mojot Sunnet
Vo Džemaat."
 
Submitted by Allahov_RobAllahov_Rob on Thu, 19/04/2018 - 19:53
Comments
Advertisements
Read about music throughout history