Gallery - I Believe In Music (Persian translation)

Persian translation

من به موزیک ایمان دارم

میتوانم یک جا بنشینم
و تمام طول روز را موزیک بسازم
تا وقتی در حال ساختن موزیک خود هستم آزارم به هیچکس نمیرسد
و دنیا را چه دیده ای شاید روزی بیاید که ترانه ای بسازم تا مردم را
بر آن دارد که خواهان توقف اینهمه هیاهو و جنگ و نزاع شوند
و به اندازه ای بطول انجامد که همواره با خواندن آواز آنرا همراهی کنند
 
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
موزیک عشق است و عشق موزیک
اگر منظورم را متوجه شوی
 
انسانهایی که به موزیک ایمان دارند
شادترین آدمهایی هستند
که تا بحال دیده ام
پس کف بزن و پایکوپی کن
و آن دایره زنگی ها را تکان بده
صدایت را به اوج آسمان برسان
آنچه می بینی را بهم بگو
 
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
موزیک زبان جهانی است
و عشق کلید صلح
امید و ادراک و رمز
همزیستی مسالمت آمیز
 
پس دست برادرت را بگیر
و همراه من بیا
صدایت را به اوج آسمان برسان
آنچه می بینی را بهم بگو
 
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
من به موزیک ایمان دارم
من به عشق ایمان دارم
 
Submitted by N.F. on Thu, 21/09/2017 - 23:56
English

I Believe In Music

More translations of "I Believe In Music"
PersianN.F.
See also
Comments