Tom Petty - I Won't Back Down (Persian translation)

Persian translation

عقب نشینی نخواهم کرد

خب من عقب نشینی نخواهم کرد، نه من عقب نشینی نخواهم کرد
تو میتونی منو پشت دروازه های دوزخ ایستاده نگهداری
ولی من عقب نشینی نخواهم کرد
 
من سنگرم را حفظ خواهم کرد
عقب نشینی نخواهم کرد
و من این جهان را از پائین آوردنم باز خواهم داشت
من سنگرم را حفظ خواهم کرد و عقب نشینی نخواهم کرد
 
(همسرایان)
هی عزیزم، هیچ راه برون رفت آسانی وجود ندارد
هی من سنگرم را حفظ خواهم کرد
و عقب نشینی نخواهم کرد
 
خب من میدونم چه چیزی درست است، من فقط یک زندگی دارم
در جهانی که مدام سعی دارد مرا زمین بزند
ولی من سنگرم را حفظ خواهم کرد و عقب نشینی نخواهم کرد
 
هی عزیزم هیچ راه برون رفت آسانی وجود ندارد
هی من سنگرم را حفظ خواهم کرد
و عقب نشینی نخواهم کرد
 
Submitted by N.F. on Tue, 10/10/2017 - 00:18
English

I Won't Back Down

More translations of "I Won't Back Down"
PersianN.F.
Collections with "I Won't Back Down"
Idioms from "I Won't Back Down"
See also
Comments