با کسی پدرکشتگی داشتن

Submitted by ahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:07
  • Idiom: با کسی پدرکشتگی داشتن
  • Language: Persian
  • Explained meaning: Persian

Meanings of "با کسی پدرکشتگی داشتن"

Persian

با کسی دشمنی شدید داشتن

Explained by ahmad azizahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:07
Explained by ahmad azizahmad aziz