Cây nhà lá vườn

Submitted by For Debut on Mon, 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

English

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Explained by For DebutFor Debut on Mon, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut