خر بیار باقالی بار کن

Submitted by ahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:23
  • Idiom: خر بیار باقالی بار کن
  • Language: Persian
  • Explained meaning: Persian

Meanings of "خر بیار باقالی بار کن"

Persian

کار اشتباه جبران‌ناپذیر

Explained by ahmad azizahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:23
Explained by ahmad azizahmad aziz