خر رفتن و الاغ برگشتن

Submitted by ahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:24
  • Idiom: خر رفتن و الاغ برگشتن
  • Language: Persian
  • Explained meaning: Persian

Meanings of "خر رفتن و الاغ برگشتن"

Persian

همان شخص قبلی بودن و تغییری نکردن

Explained by ahmad azizahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:24
Explained by ahmad azizahmad aziz