خود بریدن و خود دوختن

Submitted by ahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:28
  • Idiom: خود بریدن و خود دوختن
  • Language: Persian
  • Explained meaning: Persian

Meanings of "خود بریدن و خود دوختن"

Persian

بدون خواستن نظر دیگران تصمیم گرفتن

Explained by ahmad azizahmad aziz on Sun, 05/12/2021 - 18:28
Explained by ahmad azizahmad aziz