نصفه عمر کردن/شدن

Submitted by ahmad aziz on Fri, 26/02/2021 - 09:54

Meanings of "نصفه عمر کردن/شدن"

English

To scare/to be scared half to death

Explained by ahmad azizahmad aziz on Fri, 26/02/2021 - 09:56
Explained by ahmad azizahmad aziz
Persian

به شدت ترساندن (چه عمداً چه سواً)
به شدت ترسیدن

Explained by ahmad azizahmad aziz on Fri, 26/02/2021 - 09:54
Explained by ahmad azizahmad aziz